17
January
2018

Maturity mismatch /

Nesoulad splatnosti

Business Term of the Day

Definition

A maturity mismatch occurs when a financial institution or other company has more short-term liabilities than short-term assets.

Example sentence

After a careful analysis, RichFund’s investment managers decided not to invest into GoldBank until it fixes its problematic maturity mismatch.

Comment

A maturity mismatch may occur even though the value of a company’s total liabilities is equal to or lower than that of all its assets. Nevertheless, it is considered an unfavorable situation because the company may not have enough liquid assets on hand when the short-term liabilities become due. Therefore, if the mismatch is excessive, it may lead to liquidity problems. Such mismatch is inherent in the fractional-reserve banking system, wherein banks typically reinvest a significant portion of deposits into loans and securities. In extreme cases, when customers fear for a bank’s long-term stability, such situation can result in a bank run. Maturity mismatch may be expressed using the duration gap, which is the difference in the maturities of assets and liabilities held.

Definice

Nesoulad splatnosti nastává, když má finanční instituce nebo jiná společnost více krátkodobých závazků než krátkodobých aktiv.

Příklad použití ve větě

Po pečlivé analýze se investiční manažeři fondu RichFund rozhodli neinvestovat do banky GoldBank dokud nenapraví svůj problematický nesoulad splatnosti.

Poznámka

K nesouladu splatnosti může dojít, i když jsou hodnoty celkových závazků společnosti stejné nebo nižší než hodnota všech jejích aktiv. Považuje se však za nevýhodnou situaci, protože společnost nemusí mít k dispozici dostatek likvidních aktiv při konci splatnosti krátkodobých závazků. Proto může přílišný nesoulad vést k problémům s likviditou. Tento nesoulad je vlastní systému bankovnictví částečných rezerv, ve kterém banky typicky reinvestují podstatnou část vkladů do půjček a cenných papírů. V extrémních případech, kdy se zákazníci obávají o dlouhodobou stabilitu banky, to může vést k runu na banku. Nesoulad splatnosti může být vyjádřen časovým rozpětím, což je rozdíl mezi splatnostmi držených aktiv a závazků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us