24
February
2022

Measure of central tendency /

Míra centrální tendence

Business Term of the Day

Definition

Measure of central tendency is a term from statistics and at the same time a number representing the typical (or middle) value of a particular set of data.

Example sentence

Among measures of central tendency, mean is the most sensitive to the existence of extreme values within a data set.

Comment

The most typical measures of central tendency are the mode, the mean, and the median. The mode is that particular value which occurs most frequently within a data set. Let’s say for instance that the mode is 31 within a set of data showing at what ages people marry. The mode is that specific age which appears most often. So, people get married at all different ages, but the one age for tying the knot that is most popular of all is 31. Meanwhile, the mean age is likely to be a different number entirely. The mean (or arithmetical average) is the sum of all values in the data set divided by the number (or count) of those values. The median is the middle value positioned such that half the data points in the data set are higher than the median and half the data points are lower. Each measure of central tendency can show something a little different. Let’s say, for instance, that an average (or mean) salary is CZK 40,000 but the median is just CZK 30,000, we can conclude that the incomes of half the workers do not make it up to the average. As we can see, each of these measures may distort the reality in some ways, and therefore they must be used carefully with a view to the purpose for which the statistics are intended.

Definice

Míra centrální tendence je pojem ze statistiky a zároveň číslo, které reprezentuje typickou (střední) hodnotu určité sady dat.

Příklad použití ve větě

Z měr centrální tendence je nejcitlivější na existenci extrémních hodnot v datovém souboru průměr.

Poznámka

Nejtypičtějšími mírami centrální tendence jsou modus, průměr a medián. Modus je konkrétní hodnota, která se v souboru dat vyskytuje nejčastěji. Řekněme například, že modus je 31 v rámci souboru dat, který ukazuje, v jakém věku lidé uzavírají manželství. Modus je tedy konkrétní věk, který se vyskytuje nejčastěji. Lidé se tedy berou v různých věkových kategoriích, ale věk pro uzavření manželství, který je ze všech nejoblíbenější, je 31 let. Přitom průměrný věk bude pravděpodobně úplně jiné číslo. Průměr (aritmetický průměr) je součet všech hodnot v souboru dat dělený počtem těchto hodnot. Medián je střední hodnota umístěná tak, že polovina datových bodů v souboru dat je vyšší než medián a polovina datových bodů je nižší. Každá míra centrální tendence může ukazovat něco trochu jiného. Řekněme například, že průměrný plat je 40 000 Kč, ale medián je jen 30 000 Kč. Z toho můžeme vyvodit, že příjmy poloviny pracovníků nedosahují průměru. Jak vidíme, každá z těchto měr může určitým způsobem zkreslovat realitu, a proto je třeba je používat opatrně s ohledem na účel, pro který je statistika určena.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us