4
December
2018

Middle management /

Střední management

Business Term of the Day

Definition

Middle management comprises managers who are subordinated to executive managers and senior to other managers.

Example sentence

FlashTrans initiated a leadership training program for its middle management to, in the CEO’s own words, “strengthen the backbone of the company.”

Comment

As the name suggests, middle managers’ main function is relaying instructions from the top management to the line managers, and in turn providing relevant information from the organization’s lower rungs to the top brass. This is why these positions are considered to be uniquely challenging and stressful, as middle managers need to balance these two information flows and constantly switch between the roles of a superior and a subordinate. Another reason for these positions sometimes to be stressful: Middle management jobs are frequently subject to downsizing and delayering, as companies’ top managements periodically endeavor to make their organizations’ structures more efficient.

Definice

Střední management tvoří manažeři, kteří jsou podřízeni výkonným manažerům a nadřízení jiným manažerům.

Příklad použití ve větě

Společnost FlashTrans zahájila program výcviku vůdcovských schopností pro svůj střední management, aby, slovy generální ředitelky, „posílila páteř společnosti.“

Poznámka

Jak naznačuje název této pozice, hlavní funkcí středního manažera je předávání pokynů od vrchního managementu liniovým manažerům, a naopak poskytovat relevantní informace z nižších příček organizace „vrchním kádrům“. Proto se tyto pozice považují za výjimečně náročné a stresující, jelikož střední manažeři musí vybalancovat tyto dva toky informací a neustále přepínat mezi rolemi nadřízeného a podřízeného. Dalším důvodem, proč tyto pozice mohou být stresující je skutečnost, že pracovní místa středních manažerů jsou často cílem snižování stavů a delayeringu, jak se vrchní vedení společností pravidelně snaží zefektivnit strukturu svých organizací.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us