10
June
2019

Money market fund /

Fond peněžního trhu

Business Term of the Day

Definition

Money market funds are mutual funds that invest in short-term, high-liquidity instruments on the money market.

Example sentence

In September 2008, the Reserve Primary Fund, a prominent money market fund, broke the buck because of its exposure to the debt securities of Lehman Brothers.

Comment

Money market funds invest on the money market, a segment of the financial markets where short-term, high-liquidity debt instruments are traded. Such funds are designed to maintain a stable net asset value (NAV) of typically USD 1 per share. Any excess value is paid out to the investors as dividend, typically on a daily basis. In case the value per share of a money market fund falls substantially lower, which is called “breaking the buck”, the company running such fund usually must bail out the fund to keep it in business or the fund enters into liquidation. Various investment funds and partnerships invest into money market funds for holding cash in the short term, as the high liquidity allows the investor access to the money when it is necessary to use it while also maintaining or growing the value of the invested funds.

Definice

Fondy peněžního trhu jsou podílové fondy, které investují do krátkodobých, vysoce likvidních nástrojů na peněžním trhu.

Příklad použití ve větě

V září 2008 klesla hodnota prominentního fondu peněžního trhu Reserve Primary Fund pod jeden dolar kvůli jeho expozici dluhovým cenným papírům společnosti Lehman Brothers.

Poznámka

Fondy peněžního trhu investují na peněžním trhu, což je segment finančních trhů, kde se obchodují krátkodobé, vysoce likvidní dluhové nástroje. Tyto fondy jsou navrženy tak, aby si udržovaly stabilní čistou hodnotu aktiv (NAV) v typické výši 1 dolaru na akcii. Jakákoli vyšší hodnota je vyplacena investorům coby dividenda, typicky na denní bázi. V případě, že hodnota na akcii fondu peněžního trhu výrazně poklesne, což se nazývá „breaking the buck“, společnost provozující takový fond obvykle musí fond vyplatit, aby jej udržela v chodu, nebo fond vstoupí do likvidace. Různé investiční fondy a partnerství investují do fondů peněžního trhu za účelem krátkodobého přechovávání hotovosti, jelikož vysoká likvidita umožní investorovi přístup k penězům, když je potřebuje využít, a zároveň udržovat nebo i zvyšovat hodnotu investovaných prostředků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us