4
December
2019

Net present value /

Čistá současná hodnota

Business Term of the Day

Definition

Net present value (NPV) is the sum of a series of future net cash flows (e.g., from an investment or project), each of which is discounted back to its value as of today using an established discount rate.

Example sentence

The calculated net present value of this project is positive, so it could be worthwhile undertaking, but I question whether the cash flows forecast is reliable and the discount rate is set high enough.

Comment

NPV analysis is a tool for making investment decisions. It is a standard method of using the time value of money to appraise the expected profitability of an investment into a project, a business, or a portfolio of fixed income securities. A typical example would be a project expected to last for 25 years. In the early years, start-up costs will be required and there will be no revenues. In later years, costs will diminish and revenues will dominate. Each year will have a net cash flow (cash revenues – cash costs). The present value (i.e., value today) of obtaining that cash in the future will be less. Generally speaking, an investment is worth undertaking if its NPV > 0.

Definice

Čistá současná hodnota je suma všech čistých budoucích peněžních toků (např. u investice nebo projektu), přičemž každý z těchto toků je diskontován na současnou hodnotu investice stanovenou diskontní mírou.

Příklad použití ve větě

Vypočtená čistá současná hodnota tohoto projektu je kladná, takže by mohlo mít smysl do toho jít, ale nejsem si jist, zda je předpověď budoucích peněžních toků spolehlivá a diskontní míra dostatečně vysoká.

Poznámka

Analýza čisté současné hodnoty je nástrojem k dosažení investičních rozhodnutí.  Jedná se o standardní metodu hodnocení očekávané ziskovosti investice do projektu, podniku nebo portfolia cenných papírů s pevným výnosem pomocí časové hodnoty peněz. Typickým příkladem by mohl být projekt, u kterého se očekává, že potrvá 25 let. V počátečních letech budou náklady na rozjezd vysoké a výnosy nebudou žádné. Později bude nákladů ubývat a převažovat budou výnosy. Každý rok bude mít svůj čistý peněžní tok (peněžní výnosy – peněžní náklady). Současná cena (tj. cena dnes) za zisk těchto peněz v budoucnu bude menší. Obecně, investice se vyplatí, když NPV > 0.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us