11
July
2017

No free lunch /

Žádný oběd zdarma

Business Term of the Day

Definition

An abbreviation of the popular saying “there is no such thing as a free lunch,” this phrase expresses the idea that every choice has some associated cost.

Example sentence

“You’re right that this printer is the cheapest on the market, but they have to cover the costs somehow. It’s probably low-quality or it’s only compatible with their expensive cartridges. Remember, there’s no free lunch.”

Comment

Popularized by economist Milton Friedman, this phrase originates from the historic practice wherein bars would offer free lunch with the purchase of a drink. The basic idea is that the bar would thus entice patrons to the establishment and profit from increased drink sales. Sticking with this historic example, although the “free-luncher” does not pay for the food, he or she does incur costs for drinks which he or she otherwise would not have had. The lunch, therefore, is not exactly free. Similar practices can be found these days, particularly whenever multiple services are sold together in a single package. While some services within the package may be promoted as being provided free of charge, the reality is that their cost to the provider is covered by the service fee or other revenue streams. Such marketing strategies as the razor-blade model, wherein a basic product is offered for a low price but the necessary accessories are sold at higher prices, also take advantage of the fact that many consumers are attracted by such “free lunches.” In economic theory, this concept is used more generally to explain opportunity costs, economic efficiency, and the inherent trade-offs involved in any decision. In this sense it also relates to public goods and positive externalities, which although freely accessible to most people are nevertheless paid for by someone. Such situation is referred to as the free-rider problem. But as we know, “there ain’t no such thing as a free lunch.”

Definice

Jde o zkratku známého rčení „žádný oběd není zdarma“. Tato fráze vyjadřuje myšlenku, že každá volba má určitou související cenu.

Příklad použití ve větě

„No, máš pravdu v tom, že tahle tiskárna je nejlevnější na trhu. Ale nějak musí pokrýt náklady. Pravděpodobně má nízkou kvalitu nebo je kompatibilní jenom s jejich drahými tonery. Pamatuj, že žádný oběd není zdarma.“

Poznámka

Tato fráze, popularizovaná ekonomem Miltonem Friedmanem, pochází z historické praxe, kdy některé bary nabízely k nákupu nápoje oběd zdarma. Základní myšlenkou je, že takový bar by tak přilákal hosty do podniku a těžil by ze zvýšených prodejů nápojů. Když budeme pokračovat v tomto historickém případě, ačkoli ten, kdo obědvá zadarmo, neplatí za jídlo, vzniknou mu náklady za nápoje, které by si jinak nedal. Oběd tedy není zcela zdarma. Podobné praktiky se vyskytují dnes, především v případech, kdy se více služeb prodává dohromady v jednom balíčku. Ačkoli některé služby v balíčku mohou být propagovány jako bezplatné, ve skutečnosti jsou jejich náklady poskytovateli pokryty v servisním poplatku nebo jinými zdroji příjmů. Marketingové strategie jako žiletkový model, ve kterém se základní produkt nabízí za nízkou cenu ale nezbytné příslušenství za cenu vysokou, také využívají skutečnosti, že mnoho spotřebitelů přitahují takové „obědy zdarma“. V ekonomické teorii se tento koncept využívá volněji pro vysvětlení nákladů obětované příležitosti, ekonomické efektivity, a nezbytných kompromisů způsobených každým rozhodnutím. V tomto smyslu také souvisí s veřejnými statky a pozitivními externalitami, které, ačkoli jsou volně přístupné většině lidí, stejně musel někdo zaplatit. Taková situace se nazývá problém černého pasažéra. Ale jak víme, „žádný oběd není zadarmo“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us