5
February
2018

Non-GAAP measures /

Non-GAAP measures

Business Term of the Day

Definition

Non-GAAP measures are financial methods and metrics that are not defined under GAAP.

Example sentence

Many investors were unhappy when ABC’s managers began reporting non-GAAP measures of its earnings.

Comment

Many companies present measures not defined by Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). This may enable them to show more detailed or realistic information so that investors can better understand their businesses but also to present their results in a more favorable light. These measures are therefore often used as part of earnings management. Such tailored numbers may be misleading, may not be audited, and make it hard to compare different companies. A commonly used example of non-GAAP measures is EBITDA, which stands for “earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.” Other examples include “adjusted revenues,” “core earnings,” and “adjusted EBITDA.”

Definice

Jako „non-GAAP measures“ se označují finanční metody a metriky, které nejsou definované v GAAP.

Příklad použití ve větě

Řada investorů byla nespokojena s tím, že manažeři společnosti ABC začali vykazovat „non-GAAP measures“ svých zisků.

Poznámka

Řada společností prezentuje míry nedefinované všeobecně uznávanými účetními principy (GAAP). Ty jim mohou umožnit ukázat podrobnější nebo realističtější informace, aby investoři mohli lépe porozumět jejich podnikání, ale také možnost ukázat své výsledky v příznivějším světle. Tyto míry jsou proto často využívány coby součást upravování zisku. Takto upravené údaje mohou být zavádějící, nemusí být auditované, a ztěžují porovnání různých společností. Často využívaným příkladem „non-GAAP measures“ je EBITDA, což znamená „zisk před započtením úroků, daní a odpisů“. Dalšími příklady jsou „Upravené zisky“, „core earnings“ a „upravená EBITDA“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us