13
April
2022

Noncompete clause /

Konkurenční doložka

Business Term of the Day

Definition

A noncompete clause is a provision found in employment contracts prohibiting one party from cooperating with the other party’s competitors.

Example sentence

I’d love to join Thomson, Bertrand & Williams, but my noncompete clause is in effect until the end of April. Could we arrange a meeting at a later date?

Comment

Noncompete clauses are frequently included in employment contracts, thereby protecting the employer’s business information and know-how from being exploited by current or recently terminated employees. Noncompete clauses may also be included in other contracts between companies, such as between a supplier and its customer. Different jurisdictions allow varying conditions and durations for such protections. In Czech law, for example, the maximum duration of a noncompete clause is one year after the end of employment and the employer must remunerate the employee for each month of its duration. Most U.S. states allow noncompete clauses, an exception being California, where they are permitted only under very limited circumstances. A nonsolicitation agreement is a similar type of arrangement, wherein one party is prohibited from conducting business with the other party’s customers. Similarly, a nondisclosure agreement prevents one party from disclosing the other party’s sensitive information.

Definice

Konkurenční doložka je ustanovení, které se nachází v pracovních smlouvách, které zakazuje jedné straně spolupracovat s konkurenty druhé strany.

Příklad použití ve větě

Velmi rád bych se do firmy Thomson, Bertrand & Williams přidal, ale moje konkurenční doložka je účinná až do konce dubna. Mohli bychom se dohodnout na schůzce k pozdějšímu datu?

Poznámka

Konkurenční doložky jsou často součástí pracovních smluv, kde chrání obchodní informace a know-how zaměstnavatele před zneužitím jeho současnými a nedávno propuštěnými zaměstnanci. Konkurenční doložky také mohou být součástí dalších smluv mezi společnostmi, například mezi dodavatelem a zákazníkem. Různé jurisdikce umožňují různé podmínky a délky trvání takové ochrany. V českém právu například je maximální trvání konkurenční doložky jeden rok po konci zaměstnání a zaměstnavatel musí odměnit zaměstnance za každý měsíc jejího trvání. Většina států USA povoluje konkurenční doložky s výjimkou Kalifornie, kde jsou dovoleny jen ve velmi omezených případech. Dohoda o nenavazování obchodních vztahů je podobný typ ujednání, který zakazuje jedné straně obchodovat se zákazníky druhé strany. Dohoda o mlčenlivosti podobně brání straně ve zveřejnění citlivých informací druhé strany.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us