14
August
2019

Open-ended fund /

Otevřený fond

Business Term of the Day

Definition

Open-ended funds are mutual funds which may continuously issue new shares and enable investors to sell back their share at any time.

Example sentence

GoldFund announced it would be opening a specialized new open-ended fund called GoldFund IV to accommodate growing demand for information technology investments.

Comment

Also referred to as an open-end fund, the value of such an investment fund is usually determined as its total net asset value (NAV). The NAV, typically updated daily for a large mutual fund, is the total market value of all the fund’s holdings on a mark-to-market basis after the close of financial markets on the given day. The value of a single share in the fund will be calculated as the NAV divided by the total number of shares outstanding (known as the net asset value per share). The fund’s holdings may be stocks (equities), bonds, money market instruments, and other financial assets. Open-ended (mutual) funds typically pool money from large and fluctuating numbers of individual investors, because investors can (sometimes with certain restrictions) put their money into and take it out of such a fund at will. These investment funds may be oriented toward specific economic sectors (e.g. IT, health care, biotechnology, energy), themes (most typically socially responsible investing), or broad market indices (such as an index fund created to match the performance of the S&P 500 index).  Open-ended funds are contrasted with closed-ended funds, which issue only a set number of shares at the time of their creation and those shares in the fund might be bought and sold on a secondary market.

Definice

Otevřené fondy jsou podílové fondy, které mohou průběžně vydávat nové akcie a umožňují investorům kdykoli zpětný odkup jejich akcií.

Příklad použití ve větě

Investiční společnost GoldFund oznámila, že bude otevírat nový specializovaný otevřený fond s názvem GoldFund IV, který pokryje rostoucí poptávku po investicích konkrétně do odvětví informačních technologií.

Poznámka

Hodnota otevřených fondů se obvykle stanovuje jako jejich celková čistá hodnota aktiv (NAV). NAV, která se u velkých podílových fondů typicky aktualizuje každý den, je celková tržní hodnota všeho majetku fondu podle tržní hodnoty poté, co se daný den uzavřou finanční trhy. Hodnota jedné akcie fondu se vypočítá jako NAV děleno celkovým počtem akcií v oběhu (označuje se jako čistá hodnota aktiv na akcii). Majetkem fondu mohou být akcie (vlastní kapitál), dluhopisy, nástroje peněžního trhu a další finanční aktiva. Otevřené (podílové) fondy typicky sdružují peníze od velkého a proměnlivého počtu individuálních investorů, protože investoři mohou (někdy s určitými omezeními) libovolně vkládat peníze do takových fondů i je z nich vybírat. Takové investiční fondy mohou být orientované na určité hospodářské sektory (například IT, zdravotnictví, biotechnologie nebo energetika), témata (typicky společensky odpovědné investování) nebo široké tržní indexy (například indexový fond vytvořený tak, aby sledoval výkon indexu S&P 500). Otevřené fondy lze postavit do protikladu k uzavřeným fondům, které vydávají jen omezený počet akcií při založení, a tyto akcie lze kupovat a prodávat na sekundárním trhu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us