24
July
2019

Operational risk /

Provozní riziko

Business Term of the Day

Definition

Operational risk is defined by the Basel Committee on Banking Supervision as “the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.”

Example sentence

Even though GoldBank looked in several respects like an attractive investment, several recent client-data breaches suggest that the company faces rather extreme operational risk.

Comment

The Basel Committee defines operational risk to include legal risk, but it excludes the difficult-to-measure strategic and reputational risk areas. Operational risk is inherent in a given company and not shared within an industry. It can be contrasted with external risks such as systematic risks. Operational risks may ensue from such sources as poorly maintained equipment, and failure to keep staff sufficiently qualified, trained, and motivated. Specific examples include risks of employee fraud, information system failures, and violations of laws and regulations. Many companies perform diligent risk management in order to analyze their operational risks and subsequently minimize the risks involved.

Definice

Provozní risk definuje Basilejský výbor pro bankovní dohled jako „riziko ztráty způsobené neadekvátností nebo selháním interních procesů, lidí a systémů, nebo vnějšími událostmi“.

Příklad použití ve větě

Ačkoli firma Voltic na papíře vypadala jako zajímavá investice, naše detailní analýza zjistila, že společnost čelí extrémnímu podnikatelskému riziku.

Poznámka

Definice Basilejského výboru zahrnuje právní riziko, ale nezahrnuje obtížně měřitelné oblasti strategického a reputačního rizika. Provozní riziko je vlastní dané společnosti a není sdíleno napříč odvětvím. Lze jej postavit do protikladu k externími riziky jako je systematické riziko. Provozní rizika mohou plynout například z takových zdrojů, jako je špatně udržované vybavení nebo neudržování dostatečně kvalifikovaného, vyškoleného a motivovaného personálu. Konkrétní příklady zahrnují rizika podvodu zaměstnanců, selhání informačních systémů a porušení právních předpisů. Řada společností provádí podrobnou analýzu rizik, aby analyzovala svá provozní rizika a následně minimalizovala daná rizika.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us