30
December
2021

Option /

Opce

Business Term of the Day

Definition

An option is a contract sold by one party to another who then has the right to buy or sell the underlying asset for a specific price and at a specific future date or within a given time period.

Example sentence

Concerned about potential unfavorable development of its investment, ACME bought a put option for its futures on the S&P 500 index.

Comment

There are two basic kinds of options: put options provide the option holder with the right to sell the underlying asset and call options provide him or her with the right to purchase it. If the option is exercised, the underlying asset is bought or sold at a pre-agreed price, called the strike price. Upon the option’s expiration, the option buyer does not have to perform the transaction to which he is entitled by the option if, for example, the spot price of the underlying asset develops unfavorably. In either case, the option writer receives the option premium as a fee for writing the option. Two basic option styles are termed European options and American options (together called plain vanilla options). These differ in that the former may be exercised at a fixed date while the latter may be exercised at any time within an agreed period. More complex styles are grouped under the umbrella term exotic options.

Definice

Opce je smlouva prodaná jednou stranou druhé straně, která má následně právo koupit nebo prodat podkladové aktivum za určitou cenu a k určitému budoucímu datu nebo v rámci daného období.

Příklad použití ve větě

Kvůli obavám ohledně nepříznivého vývoje své investice, společnost ACME koupila prodejní opci na své futures indexu S&P 500.

Poznámka

Existují dva základní druhy opcí: prodejní opce poskytující držiteli opce právo prodat podkladové aktivumkupní opce, které mu poskytují právo podkladové aktivum koupit. Je-li opce uplatněna, podkladové aktivum je prodáno nebo koupeno za předem dohodnutou cenu, nazývanou realizační cena. Po vypršení kupující opce nemusí vykonat transakci, ke které je opcí oprávněn, například pokud se spotová cena vyvine v jeho neprospěch. V každém případě upisovatel opce získává opční poplatek jako odměnu za upsání opce. Dva základní styly opcí se nazývají evropské opce americké opce (dohromady nazývané vanilkové opce). Tyto se liší v tom, že evropské opce mohou být uplatněny k pevnému datu, zatímco americké mohou být uplatněny kdykoli během dohodnutého období. Komplexnější styly jsou sdruženy pod zastřešujícím termínem exotické opce.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us