5
December
2018

Organizational chart /

Organizační schéma

Business Term of the Day

Definition

An organizational chart is a representation of an organization’s structure.

Example sentence

Having recently gone through a comprehensive reorganization, GoldBank will be revealing in full its new organizational chart in this year’s annual report.

Comment

An organizational chart (also called an org chart or organigram) shows the chain of command within a particular organization, which is to say who is subordinate to whom. In business, a chief executive officer is typically on top of an organizational chart (or shown just below the board of directors), followed by executive officers heading the individual divisions or departments, and then continues down through middle managers and line managers to the individual teams. In the case of a matrix organization, an org chart may also represent a project hierarchy or some other secondary hierarchy (such as structured by geographic or product area) in addition to the typical functional hierarchy.

Definice

Organizační schéma je znázornění struktury dané organizace.

Příklad použití ve větě

Jelikož společnost GoldBank v poslední době prošla kompletní reorganizací, v letošní výroční zprávě zveřejní své nové organizační schéma.

Poznámka

Organizační schéma (také nazývané organigram) ukazuje linii vedení v určité organizaci, tedy kdo je nadřízený komu. V podnikání je na vrcholku organizačního schématu (nebo těsně pod představenstvem) typicky generální ředitel, a pod ním výkonní ředitelé vedoucí jednotlivých divizí nebo oddělení, a následně pokračuje přes střední manažery a liniové manažery až po jednotlivé týmy. V případě maticové organizace může organizační schéma také zobrazovat projektovou hierarchii nebo jinou sekundární hierarchii (například strukturovanou podle zeměpisné nebo produktové oblasti) navíc k typické funkční hierarchii.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us