2
November
2018

Original equipment manufacturer /

Originální výrobce zařízení

Business Term of the Day

Definition

An original equipment manufacturer (OEM) is a producer which manufactured or manufactures components that are then sold and marketed by another company as part of its own product.

Example sentence

RedChip is proud to announce that it has been selected as an OEM contributing to the production of GeneSys’ new DNA sequencers.

Comment

A company that adds special features to an OEM’s product may be referred to as a value-added reseller (VAR). An example of a VAR would be a producer of environmental monitoring software and peripherals that buys laptop computers from an OEM and then sells them on to its own customers with the VAR’s proprietary technologies installed. The term OEM is frequently encountered also in the automotive industry, where OEMs supply numerous components (such as tires or navigation systems) to auto manufacturers. This may be much more efficient than for a car producer to operate design centers and entire factories for all of the various necessary components. In the computer industry, OEMs provide components that are then assembled into PCs and laptops. For example, OEM software is sold together with specific hardware and typically with somewhat more limited licenses than come with retail software. Somewhat confusingly, computer companies that use OEMs are sometimes themselves referred to as OEMs.

Definice

Originální výrobce zařízení (OEM) je výrobce, který vyrobil nebo vyrábí komponenty, které následně prodává a propaguje jiná společnost v rámci svého vlastního produktu.

Příklad použití ve větě

Společnost RedChip má tu čest oznámit, že byla vybrána jako OEM přispívající k výrobě nových sekvenátorů DNA společnosti GeneSys.

Poznámka

Společnost, která přidává zvláštní funkce produktu od OEM, se může označovat jako prodejce s přidanou hodnotou. Příkladem takového prodejce s přidanou hodnotou může být výrobce softwaru a příslušenství pro sledování životního prostředí, který nakupuje laptopy od OEM a následně je prodává zákazníkům po instalaci svých vlastních technologií. Termín OEM se často používá v automobilovém průmyslu, kde OEM dodávají automobilkám řadu dílů (jako pneumatiky nebo navigační systémy). Může to být efektivnější, než kdyby automobilka musela provozovat designová centra a celé továrny na výrobu nezbytných komponentů. V počítačovém průmyslu OEM dodávají díly, které se následně sestavují do PC a notebooků. Například OEM software se prodává spolu s určitým hardwarem a typicky s poněkud omezenějšími licencemi, než jaké má retailový software. Poněkud matoucí je, že počítačové společnosti, které využívají OEM, se někdy také označují jako OEM.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us