14
May
2020

Paradox of thrift /

Paradox spořivosti

Business Term of the Day

Definition

The paradox of thrift is the theory that if enough people are saving enough money, the reduction in spending will cause people to end up with less money.

Example sentence

Some analysts claim that the paradox of thrift contributed to worsening the most recent global recession, as people decreased their consumption to pay off debt and thus left little to drive economic growth.

Comment

According to this theory, although saving may appear to benefit an individual, if many people are doing so across an economy it will decrease aggregate demand. This would cause a rise in unemployment, thus lowering income and decreasing overall savings. Such a problem would be of particular importance during a recession, when individuals would be more likely to want to be thrifty and the economy would also be more vulnerable to decreased demand. The theory gained prominence with the rise of Keynesian economics. Non-Keynesian economists often dispute the theory, pointing to such factors as the savings being available for lending, which could lead to investment and spending.

Definice

Paradox spořivosti je teorie, která tvrdí, že pokud dostatečný počet lidí šetří dostatečné množství peněz, toto snížení utrácení způsobí, že lidé budou nakonec mít méně peněz

Příklad použití ve větě

Někteří analytici tvrdí, že paradox spořivosti přispěl ke zhoršení poslední globální recese, s tím, jak lidé snížili svou spotřebu pro splacení dluhu, takže na pohánění ekonomického růstu zůstalo jen málo prostředků.

Poznámka

Podle této teorie navzdory tomu, že se spoření může jevit jako prospěšné pro jednotlivce, může vést ke snižování agregátní poptávky, pokud spoří mnoho lidí v ekonomice. To může dále způsobit nárůst nezaměstnanosti, a tím snižovat příjem a redukovat celkové úspory. Tento problém může být důležitý obzvláště během recese, kdy lidé pravděpodobně budou chtít být úsporní a ekonomika bude také zranitelnější vůči snížené poptávce. Tato teorie získala na významu se vzestupem keynesiánské ekonomie. Nekeyseniánští ekonomové tuto teorii často zpochybňují poukazováním například na to, že uspořené prostředky jsou k dispozici pro půjčky, což by mohlo vést k investicím a utrácení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us