5
August
2020

Per capita income /

Příjem na hlavu

Business Term of the Day

Definition

Per capita income is the average income earned by one person within a given population in a given territory.

Example sentence

Many African countries, like Malawi, Niger or Burundi, have been observed over a long period to be at the bottom of the list of countries ordered by per capita income.

Comment

Per capita income is calculated by taking the total income of a given territory (usually a country) and dividing it by the number of people living there. Average per capita income is a simple metric used to compare relative wealth or poverty of countries or regions. It has its limitations, though, as it does not reflect income disparities (median income is more useful to indicate the general living standard of a population), inflation, exchange rates, and other relevant factors. Also, high per capita income does not necessarily give an accurate picture about quality of life in a given region because it does not reveal things like quality of education, working conditions, environmental pollution, or access to health care.

Definice

Příjem na hlavu je průměrný příjem, který vydělá jedna osoba dané populace na daném území.

Příklad použití ve větě

Mnoho afrických zemí jako Malawi, Niger nebo Burundi se dlouhodobě nachází na konci seznamu zemí seřazených podle příjmu na hlavu.

Poznámka

Příjem na hlavu se počítá tak, že vezmeme celkový příjem daného teritoria (většinou státu) a vydělíme jej počtem lidí, kteří na něm žijí. Průměrný příjem na hlavu je jednoduchá metrika používaná ke srovnání relativního bohatství nebo chudoby zemí nebo regionů. Má ale samozřejmě svá omezení, neboť nereflektuje disproporce v příjmech (k určení všeobecné životní úrovně populace je užitečnější mediánový příjem), inflaci, směnný kurz a další relevantní faktory. Vysoký příjem na hlavu také nutně neposkytuje přesný obrázek o kvalitě života v daném regionu, neboť nezahrnuje věci jako kvalita vzdělání, pracovní podmínky, znečištění životního prostředí nebo dostupnost zdravotní péče.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us