30
January
2020

PEST Analysis /

PEST analýza

Business Term of the Day

Definition

PEST analysis stands for Political, Economic, Social, and Technological analysis and describes macro-environmental factors used as a basis for a strategic management plan.

Example sentence

Based on a PEST analysis, we’ve decided to go ahead with our expansion into Southeast Asia. Although the regulatory environment is not ideal, it is improving gradually and the other conditions indicate significant business opportunities.

Comment

A PEST analysis may be conducted as part of a strategic analysis or market research in order to understand the macro-level factors that may influence potential business opportunities. Political factors include government stability and various policy areas, such as taxation. Economic factors include inflation, interest, and unemployment rates, while social factors include various demographics as well as cultural aspects. Finally, technological factors include knowledge generation through R&D and the rate of technological change (i.e., the conversion of discoveries into products). PEST factors, combined with external micro-environmental factors, can be classified as opportunities and threats in a SWOT analysis. PEST analysis may be modified to include additional factors, such as legal or ecological issues, and thus many variants exist of this basic framework.

Definice

PEST analýza je zkratka pro politickou, ekonomickou, sociální a technologickou analýzu, která popisuje faktory na úrovni makroprostředí, které jsou základem pro vytvoření strategického plánu řízení.

Příklad použití ve větě

Na základě PEST analýzy jsme se rozhodli začít naši expanzí do jihovýchodní Asie. Ačkoli právní prostředí není ideální, postupně se zlepšuje a ostatní ukazatele naznačují významné obchodní příležitosti.

Poznámka

PEST analýza může být prováděna jako součást strategické analýzy nebo průzkumu trhu za účelem porozumění faktorům, které mohou ovlivnit potenciální obchodní příležitosti na makroúrovni. Politické faktory zahrnují stabilitu vlády a různé oblasti politiky, jako například daně. Ekonomické faktory zahrnují inflaci, úrokovou míru a míru nezaměstnanosti, zatímco sociální faktory zahrnují různé demografické a kulturní aspekty. Konečně technologické faktory zahrnují vytváření znalostí skrze výzkum a vývoj a míru technologické změny (tj. konverze objevů na produkty). PEST faktory v kombinaci s externími faktory mikroprostředí mohou být klasifikovány jako příležitosti a hrozby ve SWOT analýze. PEST analýza může být modifikována tak, aby zahrnula doplňkové faktory, jako jsou právní a ekologické otázky, takže existuje mnoho variant jejího základního rámce.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us