29
May
2017

Portfolio diversification /

Diverzifikace portfolia

Business Term of the Day

Definition

Portfolio diversification consists in investing into various instruments in order to reduce risk.

Example sentence

The fund manager explained that due to nondiversifiable risk losses may nevertheless occur despite extensive portfolio diversification.

Comment

The idea of portfolio diversification is based on the principle of “not putting all your eggs in one basket.” Otherwise, an investor could lose his or her entire investment due to a single asset’s unexpectedly becoming worthless. If, however, he or she invested half of the same amount into another asset which is not subject to the same potential decrease the total loss would be only half of the investment. For diversification to work well, an investor must select assets with sufficiently different characteristics so that they are not affected by the same events or conditions. For example, many investors reduce their currency risk by investing in stocks denominated in various currencies. Defensive or noncyclical stocks are examples of assets suitable for diversifying portfolios containing mostly cyclical stocks.

Definice

Diverzifikace portfolia spočívá v investování do různých nástrojů za účelem snížení rizika.

Příklad použití ve větě

Manažer fondu vysvětlil, že kvůli nediverzifikovatelnému riziku mohou ztráty nastat i navzdory rozsáhlé diverzifikaci portfolia.

Poznámka

Myšlenka diverzifikace portfolia je založená na principu „nedávej všechna vejce do jednoho košíku“. V opačném případě může investor přijít o celou svou investici kvůli tomu, že se jediné aktivum neočekávaně znehodnotí. Pokud však investuje polovinu stejné částky do jiného aktiva, které nepodléhá stejnému potenciálnímu snížení, celková ztráta bude jen polovina investice. Aby diverzifikace fungovala dobře, investor musí vybrat aktiva, která mají dostatečně různé vlastnosti, aby nebyly ovlivněny stejnými událostmi nebo podmínkami. Kupříkladu řada investorů snižuje své měnové riziko investováním do akcií denominovaných v různých měnách. Defenzivní akcie nebo necyklické akcie jsou příklady aktiv vhodných pro diverzifikaci portfolií tvořených převážně cyklickými akciemi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us