20
August
2019

Post-mortem /

Post-mortem

Business Term of the Day

Definition

As used in a business context, post-mortem is an analysis of a project or other undertaking after its conclusion.

Example sentence

Even though Bright Lime’s first catering job was not completely successful, at least we’ve learned valuable lessons from the post-mortem.

Comment

Post-mortem (literally “after death”) analysis is used in project management to look back at the successes, failures, and experience from a particular project in order to use those insights to improve future projects. It can also be referred to as lessons learned or project retrospective. A post-mortem can include a comparison of an original job estimate with the actual costs or amounts of work actually performed, a comparison of initial objectives against delivered outcomes, as well as more detailed analysis using customer feedback of the quality of a product that has been launched. The term may also be used informally in reference to looking with the benefit of hindsight at what we know now that we couldn’t have known beforehand. A related method called pre-mortem is used in the planning stage and consists in outlining the potential situations or factors that could cause a project to fail and then addressing them in advance in order to prevent such failures.

Definice

V business kontextu označuje termín post-mortem analýzu projektu nebo jiného podniku po jeho skončení.

Příklad použití ve větě

Ačkoli první cateringová zakázka společnosti Bright Lime nebyla zcela úspěšná, aspoň nám post-mortem udělilo cenné lekce.

Poznámka

Post-mortem (doslova „po smrti“) analýzy se používají v řízení projektů pro ohlédnutí se za úspěchy, selháními a zkušenostmi z určitého projektu, aby se tyto poznatky daly použít pro zlepšení budoucích projektů. Také se může označovat jako získané zkušenosti nebo retrospektiva projektu. Post-mortem může zahrnovat srovnání původního odhadu zakázky se skutečnými částkami nebo objemem skutečně provedených prací, srovnání počátečních cílů s dodanými výsledky, a také detailnější analýzu kvality dodaného produktu s pomocí zpětné vazby od zákazníků. Tento termín lze také použít neformálně pro zpětný pohled na to, co teď víme, ale nemohli jsme vědět dříve. Související metoda nazývaná pre-mortem se používá ve fázi plánování a spočívá v navrhnutí potenciálních situací nebo faktorů, které by mohly způsobit selhání projektu a následně jejich včasném vyřešení, aby se takovému selhání zabránilo.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us