22
December
2021

Power purchase agreement /

Smlouva o nákupu elektřiny

Business Term of the Day

Definition

A power purchase agreement is a long-term contract for electricity supply concluded between two parties: the producer (seller) and consumer or trader (buyer).

Example sentence

The increasingly common practice of purchasing clean electricity directly from the producer through a power purchase agreement signals that renewables increasingly are being financed from private sources.

Comment

Power purchase agreements (PPAs) are used especially in renewable energy projects as a way to ensure that renewable energy from a new project will find its buyers or that an existing project will continue to exist. Ensuring stable energy prices in the long-term is the advantage for the buyer (the contract is usually signed for 10–20 years). The seller (producer), meanwhile, reduces the risk arising from volatile electricity prices, which is especially important for plants where upfront investment costs are high even as operating costs are low (such as photovoltaic and wind installations). A special type of PPA is a so-called on-site PPA, in which case a developer arranges for installation of a power plant directly at the buyer’s site.

Definice

Smlouva o nákupu elektřiny je dlouhodobá smlouva o dodávkách elektřiny uzavřená mezi dvěma stranami: výrobcem (prodávajícím) a spotřebitelem nebo obchodníkem (kupujícím).

Příklad použití ve větě

Stále běžnější praxe nakupování čisté elektřiny přímo od výrobce prostřednictvím smlouvy o nákupu elektřiny signalizuje, že obnovitelné zdroje jsou čím dál více financovány ze soukromých zdrojů.

Poznámka

Smlouvy o nákupu elektřiny (PPA) se uplatňují zejména v projektech obnovitelné energie, kde zajištují, že obnovitelná energie z nového projektu najde své odběratele nebo že stávající projekt bude i nadále existovat. Zajištění dlouhodobě stabilních cen energie je výhodou pro kupujícího (smlouva se obvykle uzavírá na 10–20 let), prodávající (výrobce) zase snižuje riziko plynoucí z volatility cen elektřiny, což je důležité zejména u zařízení, kde jsou investiční náklady vysoké a provozní náklady nízké (např. fotovoltaická a větrná zařízení). Zvláštním typem PPA je tzv. on-site PPA, kdy developer zajišťuje instalaci elektrárny přímo u kupujícího.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us