26
November
2020

Predatory pricing /

Predátorská cenová politika

Business Term of the Day

Definition

Predatory pricing is the practice of one company with a powerful market share drastically reducing its prices in order to eliminate its competition.

Example sentence

ACME is accused of predatory pricing of its pens in an effort to force competitors to withdraw from the ballpoint pen market.

Comment

Predatory pricing is not a sustainable way of generating profits, as products are generally sold below production cost. Companies may be able to recoup these losses by raising prices after strong-arming competitors from the market, but they may discover that in order to remain in business they have to raise prices before the competition is eliminated. The potential for abuse of a dominant position has led many jurisdictions to treat predatory pricing as an anticompetitive practice, although critics claim such measures deform markets more than predatory pricing would. Dumping is an example of predatory pricing between markets, generally at an international scale.

Definice

Predátorská cenová politika je praxe, kdy jedna společnost se silným tržním podílem drasticky sníží své ceny za účelem vyřazení konkurence.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME byla obviněna z predátorské cenové politiky svých propisek v rámci snahy přinutit konkurenty stáhnout se z trhu s propiskami.

Poznámka

Predátorská cenová politika není udržitelným způsobem tvorby zisku, jelikož se produkty obecně prodávají pod výrobními náklady. Společnosti mohou být schopny tyto ztráty vyrovnat zvýšením cen po vytlačení konkurence z trhu, ale mohou zjistit, že aby mohli zůstat v provozu, musejí ceny zvýšit dříve, než je konkurence vyřazena. Potenciál pro zneužití dominantní pozice na trhu vedl řadu jurisdikcí k tomu, že pokládají predátorskou cenovou politiku za protisoutěžní praktiku, ačkoli kritici tvrdí, že taková opatření deformují trh více, než predátorská cenová politika. Jedním z příkladů predátorské cenové politiky mezi různými trhy, obvykle na mezinárodní úrovni, je dumping.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us