25
July
2019

Present value /

Současná hodnota

Business Term of the Day

Definition

Present value is the value of a future cash flow (e.g., from an investment or project) one is expecting to receive expressed in today’s money.

Example sentence

Even though Ben’s proposed project was at first met with enthusiasm, a careful calculation revealed that the present value of the anticipated gains would have been too low to justify the project’s costs.

Comment

The process of obtaining present value from expected future value is called discounting, and it is based on the concept of time value of money. This principle is founded essentially on the fact that money can earn interest, thus making any amount of money more valuable the sooner it is received. To break even, any project must not only recoup its investment over its lifetime, but also bring an additional amount equal to the interest the investment could have earned during that amount of time. Net present value is a combination of the present values of several cash flows, each discounted back to the present value.

Definice

Současná hodnota je hodnota budoucího peněžního toku (např. z investice nebo projektu), který je očekáván, vyjádřená v dnešních penězích.

Příklad použití ve větě

Ačkoli Benův navrhovaný projekt se zprvu setkal s nadšením, pečlivý výpočet odhalil, že současná hodnota očekávaných zisků by byla příliš nízká, než aby ospravedlnila náklady na projekt.

Poznámka

Proces získání současné hodnoty z očekávané budoucí hodnoty se nazývá diskontování a je založen na konceptu časové hodnoty peněz. Tento princip v zásadě spočívá na faktu, že peníze mohou vydělávat úrok, a proto je jakákoli částka tím hodnotnější, čím dříve je získána. Aby projekt pokryl své náklady, musí za svou životnost nejen získat zpět investovanou částku, ale také přinést dodatečnou částku rovnou úroku, který by investice mohla získat za stejnou dobu. Čistá současná hodnota je kombinací současných hodnot několika peněžních toků, kdy každý z nich je diskontovaný na současnou hodnotu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us