12
July
2019

Privately held company /

Soukromá společnost

Business Term of the Day

Definition

A privately held company is one that is not publicly traded on a stock exchange and typically has only a small number of shareholders.

Example sentence

Even though BigRed has grown to be a substantially large business, the managers are not planning to take it public but rather intend to keep it a privately held company.

Comment

In British usage, the terms “close company” and “closed company” are synonyms. A privately held company may once have been publicly traded but then was taken private, or it may have been nonpublic all through its existence. Such arrangement may be beneficial for the business, inasmuch as publicly traded companies are subject to strict regulations and reporting obligations. This concept should not be confused with privately owned enterprise, which term is used to distinguish a company owned by private shareholders from one that is a state-owned enterprise.

Definice

Soukromá společnost je společnost, která se veřejně neobchoduje na burze cenných papírů a typicky má jen malý počet akcionářů.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost BigRed vyrostla do značně velkého podniku, její manažeři ji neplánují uvést na burzu, ale chtějí ji udržet jako soukromou společnost.

Poznámka

V britském užití jsou termíny „close company“ a „closed company“ synonymy. Soukromá společnost mohla být dříve obchodována na burze, ale následně byla privatizovány, nebo mohla být neveřejná po celou svou existenci. Takovéto uspořádání může být pro podnik prospěšné, jelikož veřejně obchodované společnosti podléhají přísným regulacím a oznamovací povinnosti. Tento koncept by se neměl zaměňovat se soukromými společnostmi, což je termín, který se používá pro odlišení společností, které jsou ve vlastnictví soukromých akcionářů, od těch, které jsou vlastněné státem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us