5
October
2021

Prudent person rule /

Zásada obezřetnosti

Business Term of the Day

Definition

The prudent-person rule is a legal tenet which obliges a fiduciary to invest a client’s funds prudently according to certain standard principles.

Example sentence

Having been entrusted with the young benefactor’s inheritance, the trustee was reminded to adhere to the prudent-person rule and not make any high-risk investments using the inherited assets.

Comment

This rule is one form of regulating fiduciary duty and may thus be seen as a form of due diligence. The rule stipulates that the fiduciary should invest the relevant funds with respect to the beneficiary’s needs and with the dual aims to maintain the assets and generate some profit. Thus it provides guidelines with regard to decision-making but not necessarily to final outcomes. In following the prudent-person rule, the fiduciary should avoid high-risk investments, such as penny stocks, and in essence treat the assets as if they were the fiduciary’s own. This rule has been applied within the European Union especially in the context of pension investments, as regulated by the Pensions Directive 2003/41/EC. A related legal principle is that of the reasonable person – a standard applied, for example, in determining malpractice.

Definice

Zásada obezřetnosti je právní princip, který zavazuje fiduciáře k tomu, aby investoval prostředky klienta obezřetně podle určitých standardních principů.

Příklad použití ve větě

Svěřenskému správci majetku, kterému bylo svěřeno dědictví mladého dobrodince, připomněli dodržování zásady obezřetnosti a to, že nemá se zděděnými aktivy činit žádné vysoce rizikové investice.

Poznámka

Tato zásada je jednou z forem regulace fiduciární povinnosti a lze ji tedy vnímat jako formu náležité péče. Toto pravidlo stanoví, že fiduciář by měl investovat příslušné prostředky s ohledem na potřeby fiducianta a s dvojím cílem uchování prostředků a vytvoření určitého zisku. Poskytuje tedy pokyny ohledně rozhodování ale ne nutně ohledně konečných výsledků. Dodržováním zásady obezřetnosti by se fiduciář  měl vyhýbat vysoce rizikovým investicím, jako například penny stocks, a v zásadě s aktivy nakládat jako kdyby byly jeho vlastní. Toto pravidlo bylo aplikováno v Evropské unii především v kontextu penzijních investic upravené Penzijní směrnicí 2003/41/ES. Souvisejícím právním principem je rozumná osoba, což je standard používaný například pro stanovení nesprávného postupu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us