9
April
2020

Public health emergency /

Nouzový stav

Business Term of the Day

Definition

A public health emergency is a state of severe threat to the health of citizens and residents which may be declared to exist as a result of a natural or ecological disaster, spread of an infectious disease, terrorism, or for other serious reasons.

Example sentence

After the prime minister declared a public health emergency, he also announced a number of new regulations, including a ban on large gatherings and closing of a number of public and private places like libraries, schools, restaurants, and cafes.

Comment

Just what constitutes a public health emergency differs somewhat from country to country. In most countries, its precise meaning is defined by law. Also defined in law is who is authorized to declare a public health emergency and what this means for the public, medical services, as well as other relevant entities, institutions, and essential economic and service sectors. In many countries, personal freedoms may be restricted during a public health emergency until the danger passes or diminishes to an acceptable level.

Definice

Nouzový stav je stav existence závažné hrozby pro zdraví obyvatel, který může být vyhlášen v důsledku ekologické nebo přírodní katastrofy, šíření infekční choroby, terorismu nebo z jiných závažných důvodů.

Příklad použití ve větě

Poté, co premiér vyhlásil nouzový stav, oznámil také množství nových nařízení včetně zákazu velkých shromáždění a uzavření mnoha veřejných i soukromých míst jako knihovny, školy, restaurace a kavárny.

Poznámka

Nejbližším ekvivalentem výrazu public health emergency (doslova přeloženo: ohrožení veřejného zdraví) je v českém prostředí výraz „nouzový stav“. Věcný význam výrazu se v každé zemi o něco liší. Ve většině zemí je přesný význam definován zákonem. Zákon také určuje, kdo je oprávněn nouzový stav vyhlásit a co tento stav znamená pro veřejnost, záchranné složky a jiné relevantní orgány, instituce a klíčové sektory ekonomiky a služeb. V mnoha zemích může být během nouzového stavu omezena osobní svoboda lidí, dokud nebezpečí nepomine nebo je omezeno na přijatelnou úroveň.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us