24
June
2020

Public procurement /

Veřejná zakázka

Business Term of the Day

Definition

Public procurement is a system for purchasing goods and services used by public institutions and typically subject to strict rules.

Example sentence

The minister of defense was sentenced to several years in prison because his office did not adhere to public procurement rules established by law and so large sums of public money were wasted and paid to companies owned by his relatives.

Comment

Rules for public procurement (sometimes also called government procurement) are in many countries set out by a special law defining financial thresholds depending upon which specific rules for public purchasing of goods and services are applied. Larger cost items should generally be subject to stricter requirements. The aims of such rules are to achieve transparency in procurement while eliminating waste, clientelism, and corruption. After all, public money comes from the taxpayers, who would otherwise have no control over how their money is spent. In the private sphere, although the choice of suppliers typically is not restricted in any way, it is presumed that a businessperson would spend money only in a way enabling his or her business to prosper and grow. The intention of public procurement is for this principle to be reflected in the public sphere, as well, so that public money will be spent with due (managerial) care.

Definice

Veřejná zakázka je způsob nákupu zboží a služeb, který je využíván veřejnými institucemi a obvykle se řídí přísnými pravidly.

Příklad použití ve větě

Ministr obrany byl odsouzen k několika letům vězení, protože jeho úřad nedodržoval pravidla zadávání veřejných zakázek vymezená zákonem, takže velké sumy veřejných peněz byly promrhány a zaplacena firmám vlastněným jeho příbuznými.

Poznámka

Termín public procurement (nebo někdy také government procurement) se dle kontextu překládá jako veřejná zakázka nebo zadávání veřejných zakázek. Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou v mnoha zemích stanovena zákonem, který definuje finanční stropy, od kterých se odívají konkrétní pravidla pro veřejné nákupy zboží a služeb. Dražší nákupy by měly být obecně podřízeny přísnějším pravidlům. Cílem těchto pravidel je dosažení větší transparentnosti a eliminace plýtvání, klientelismu a korupce. Veřejné peníze koneckonců pocházejí od plátců daní, kteří by jinak neměli žádnou kontrolu nad jejich utrácením. V soukromé sféře sice není výběr dodavatelů nijak omezen, nicméně se má za to, že podnikatel utrácí peníze pouze způsobem, který umožní jeho firmě prosperitu a růst. Záměrem veřejného zadávání je, aby byl tento princip reflektován i ve veřejné sféře tak, aby i veřejné peníze byly utráceny v souladu s principem péče řádného hospodáře.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us