8
June
2021

Purchasing power parity (PPP) /

Parita kupní síly

Business Term of the Day

Definition

PPP is an economic theory that predicts what the exchange rate would be between two currencies in order for their purchasing powers to match.

Example sentence

Using PPP calculations, Jane was able to show that the real rate of inflation was much higher than the central bank’s estimates.

Comment

PPP is based on the law of one price, which states that a given good should have the same price in any given market when expressed in a single currency, assuming no transaction costs or trade barriers. While there may be temporary differences in price, in theory the ability to trade among countries will keep prices in any location from becoming substantially higher than elsewhere. PPP is often used to compare purchasing power among countries, such as through PPP-derived GDP expressed in a single currency. Such comparisons are complicated by the need to compare similar products in differing locations. One solution was the creation of the Big Mac Index, which compares the prices of Big Mac hamburgers around the world based on the fact that McDonald’s sells essentially the same hamburger at all its stores.

Definice

Parita kupní síly je ekonomická teorie, která predikuje, jaký by byl směnný kurz mezi dvěma měnami, aby měly shodné kupní síly.

Příklad použití ve větě

Pomocí výpočtu parity kupní síly byla Jane schopná prokázat, že reálná míra inflace je mnohem vyšší než odhady centrální banky.

Poznámka

Parita kupní síly je založena na zákonu jedné ceny, který stanoví, že dané zboží by na jakémkoli trhu mělo mít stejnou cenu vyjádřenou v jedné měně, za předpokladu nulových nákladů na transakci nebo tržních bariér. Ačkoli v ceně mohou být dočasné rozdíly, teoreticky možnost obchodovat mezi zeměmi zabrání tomu, aby byly ceny v jednom místě výrazně vyšší než jinde. Parita kupní síly se často používá pro srovnání kupních sil mezi zeměmi, například prostřednictvím HDP vyjádřeného v jediné měně a odvozeného od parity kupní síly. Taková srovnání jsou komplikovaná, protože je nutné porovnávat podobné produkty v odlišných místech. Jedním z řešení bylo vytvoření Big Mac indexu, který porovnává ceny hamburgerů Big Mac na celém světě na základě skutečnosti, že McDonald’s prodává v zásadě stejný hamburger ve všech svých obchodech.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us