1
April
2022

Rationing /

Přídělový systém

Business Term of the Day

Definition

Rationing is a system for distribution of scarce resources that typically is introduced in times of emergency caused by, for example, wars or natural disasters. Sometimes it may be also used to restrict demand.

Example sentence

If Russia were to discontinue its gas supplies to Germany, the German government would probably need to introduce gas rationing.

Comment

Although rationing is well known to many mainly from times of the first and second world wars and their immediate aftermath, it has been introduced since those times also under other circumstances such as when distributing humanitarian aid in places affected by various kinds of natural disasters. Rationing is also sometimes used to distribute aid to the poor or to constrain demand for something, typically alcohol (even if there is no shortage of it.) Fuel rationing was introduced in many countries during the 1973 energy crisis caused by an Arab (OPEC) oil embargo against the United States and other countries at that time. Restrictions on the use of oil and gas products continue to be a threat even today, as many countries are dependent on fossil fuel imports from politically unstable countries.

Definice

Přídělový systém (někdy také racionace) je systém distribuce vzácných zdrojů, který se typicky zavádí v dobách nouze způsobené například válkou nebo přírodními katastrofami. Někdy může být zaveden i za účelem omezení poptávky.

Příklad použití ve větě

Pokud by Rusko přerušilo dodávky plynu do Německa, německá vláda by nejspíš musela zavést přídělový systém na plyn.

Poznámka

Ačkoli jsou přídělové systémy mnoha lidem známé zejména z dob první a druhé světové války a z dob bezprostředních následujících, přídělové systémy byly zaváděny i později a za jiných okolností, například při distribuci humanitární pomoci v místech postižených různými druhy přírodních katastrof. Přídělové systémy se používají také k distribuci pomoci chudým nebo k omezení poptávky po něčem, typicky po alkoholu (i když ho není nedostatek). Přídělový systém na pohonné hmoty byl zaveden v mnoha státech během ropné krize v roce 1973,která byla způsobena ropným embargem arabských zemí (OPEC) vůči Spojeným státům a dalším zemím. Omezení používání produktů z ropy a zemního plynu hrozí i dnes v souvislosti se závislostí mnoha států na dovozu fosilních paliv z politicky nestabilních států.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us