14
March
2018

Recurring revenue /

Opakované příjmy

Business Term of the Day

Definition

Recurring revenues are ones occurring regularly over time.

Example sentence

In their presentation, the founders of WebDig emphasized to the potential venture investors that recurring revenues account for the majority of the startup’s revenues.

Comment

While many companies enjoy recurring revenues from some of their activities, these may provide the main source of income for companies in certain areas, such as telecommunications, press subscriptions, and software as a service (SaaS). Subscriptions of services like internet connection, cell phone plans, and magazine deliveries are most obvious sources of recurring revenues, but customers may also be tied in by less direct methods such as using the razorblade model or building up customer loyalty. Recurring revenues are advantageous for a company because they make it easier to predict and plan for future revenues. Conceptually and historically, this rather trendy but nevertheless useful term is closely related to the more mundane accounting expression recurring items, which contrast with the nonrecurring extraordinary items.

Definice

Opakované příjmy jsou takové příjmy, které se opakují pravidelně v čase.

Příklad použití ve větě

Ve své prezentaci zakladatelé společnosti WebDig zdůraznili potenciálním venture investorům, že opakované příjmy tvoří většinu příjmů tohoto startupu.

Poznámka

Ačkoli řada společností těží z opakovaných příjmů z některých svých aktivit, pro společnosti v některých oblastech mohou představovat hlavní zdroj příjmů, například v telekomunikaci, tisku, a software jako služba. Odběr služeb jako internetové připojení, mobilní tarify, a dodávky časopisů jsou nejvíce zřejmé zdroje opakovaných příjmů, ale zákazníky lze také upoutat méně přímými metodami, jako je použití žiletkového modelu nebo vybudování zákaznické loajality. Opakované příjmy jsou pro společnost výhodné, protože usnadňují předvídání a plánovaní budoucích příjmů.  Tento termín, který je vcelku „trendy“, ale i tak užitečný, souvisí konceptuálně a historicky s fádnějším účetním výrazem opakující se položka, která stojí v protikladu k neopakujícím se neobvyklým položkám.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us