9
February
2024

Regenerative agriculture /

Regenerativní zemědělství

Business Term of the Day

Definition

Regenerative agriculture is an approach to farming that focuses on restoring and enhancing soil health, biodiversity, and ecosystem while sequestering carbon from the atmosphere.

Example sentence

The local farmers were skeptical at the start, but then they saw with their own eyes how the soil’s fertility increased after they implemented regenerative agriculture practices on a few of their fields.

Comment

Unlike conventional farming methods, which often degrade soil health, regenerative agriculture seeks to mimic natural ecosystems in order to build soil organic matter and improve soil structure. These methods aim for minimal soil disturbance, diverse crop rotations, and the use of cover crops, which collectively contribute to increased soil carbon sequestration. These practices have potential to offset a substantial portion of agricultural greenhouse gas emissions. Improved soil health resulting from regenerative agriculture practices enhances water retention, reduces erosion, and promotes biodiversity. Healthier soils can result in increased yields and crop quality while mitigating yield variability caused by factors like drought or pest infestations. Many regenerative techniques are by no means new, as things like cover cropping, crop rotation, rotational grazing, agroforestry, and even no-till farming have been practiced for centuries. In the last half of the 20th century, and especially since the 1960s Green Revolution, however, modern agriculture has focused especially on monocultures, extensive production on ever larger fields, and extensive use of pesticides (particularly herbicides, insecticides, fungicides, and nematicides), chemical fertilizers (especially urea and anhydrous ammonia produced from fossil fuels), and plant growth stimulators.

Definice

Regenerativní zemědělství je přístup k zemědělství, který se zaměřuje na obnovu a zlepšení zdraví půdy, biologické rozmanitosti a ekosystému a zároveň na zachycování uhlíku z atmosféry.

Příklad použití ve větě

Místním zemědělcům se to zpočátku nezdálo, ale pak na vlastní oči viděli, jak se úrodnost půdy zvýšila poté, co na několika svých polích zavedli postupy regenerativního zemědělství.

Poznámka

Na rozdíl od tradičních zemědělských metod, které často zhoršují stav půdy, se regenerativní zemědělství snaží napodobit přírodní ekosystémy, aby se v půdě vytvořila organická hmota a zlepšila její struktura. Tyto metody usilují o minimální narušení půdy, rozmanité střídání plodin a používání krycích plodin, které společně přispívají ke zvýšené sekvestraci uhlíku v půdě. Tyto postupy mají potenciál kompenzovat podstatnou část emisí skleníkových plynů ze zemědělství. Zlepšení stavu půdy díky regenerativním zemědělským postupům zlepšuje zadržování vody, snižuje erozi a podporuje biologickou rozmanitost. Zdravější půda může vést ke zvýšení výnosů a kvality plodin a zároveň zmírnit variabilitu výnosů způsobenou faktory, jako je sucho nebo zamoření škůdci. Mnohé regenerační techniky rozhodně nejsou novinkou, protože například pěstování krycích plodin, střídání plodin, střídavá pastva, agrolesnictví, a dokonce i bezorebné zemědělství se praktikují již po staletí. V poslední polovině 20. století a zejména od zelené revoluce v 60. letech 20. století se však moderní zemědělství zaměřilo zejména na monokultury, extenzivní produkci na stále větších polích a rozsáhlé používání pesticidů (zejména herbicidů, insekticidů, fungicidů a nematocidů), chemických hnojiv (zejména močoviny a bezvodého amoniaku vyráběných z fosilních paliv) a stimulátorů růstu rostlin.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us