21
May
2021

Regenerative agriculture /

Regenerativní zemědělství

Business Term of the Day

Definition

The term regenerative agriculture is used to describe holistic approaches to farming that focus on sustainable farming techniques and practices resulting in naturally rich and healthy soil and hence healthier and more resilient crops.

Example sentence

Regenerative agriculture can be seen as an innovative approach to treating soil, but many farmers would need to overcome certain mental barriers in order to transition from modern, conventional farming to this kind of agriculture.

Comment

It is common farming practice to use intensive tillage along with chemicals to treat soil and crops, and this can result in poor quality topsoil and erosion. Regenerative agriculture is focused on restoring soil diversity by using minimum tillage techniques, crop rotation, rotating fields with pastures, integrating compost into the soil, supporting the natural water cycle, using cover crops, and other techniques. A report by the Intergovernmental Panel on Climate Change states that conventional agriculture has accelerated soil degradation and that soils have lost as much as 60% of their original carbon content. Another aim of regenerative agriculture is to help reverse climate change by supporting natural carbon sequestration in soils through restoring carbon-rich organic matter in soils.

Definice

Pojem regenerativní zemědělství se používá k popisu holistických přístupů k farmaření zaměřených na udržitelné techniky a praktiky vedoucí k přirozeně bohaté a zdravé půdě a v důsledku toho i ke zdravějším a odolnějším plodinám.

Příklad použití ve větě

Regenerativní zemědělství lze považovat za inovativní přístup k hospodaření s půdou, nicméně mnoho zemědělců bude muset překonat určité mentální bariéry, aby mohli přejít od moderního konvenčního zemědělství k tomuto způsobu hospodaření.

Poznámka

Běžnou zemědělskou praxí je intenzivní orba a použití chemikálií k ošetření půdy i plodin, což může vést k nízké kvalitě svrchní vrstvy půdy a k erozi. Regenerativní zemědělství se zaměřuje na obnovení půdní diverzity technikami minimální orby, rotací plodin, rotací polí s pastvinami, integrací kompostu do půdy, podporou přirozeného vodního cyklu, používáním půdopokryvných plodin a jinými technikami. Zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu tvrdí, že konvenční zemědělství urychlilo degradaci půdy a že půdy ztratily až 60 % svého původního obsahu uhlíku. Dalším cílem regenerativního zemědělství je pomoci odvrátit změnu klimatu podporou přírodní sekvestrace uhlíku v půdě obnovováním na uhlík bohatých organických látek.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us