14
November
2019

Relationship management /

Řízení vztahů

Business Term of the Day

Definition

Relationship management is the effort to maintain long-term business relationships with current and prospective customers or clients, as well as with such other parties as business partners and investors.

Example sentence

Adéla was satisfied with the expansion of her role to cover relationship management, even though it meant she would take on responsibility for dealing with the very problems she had pointed out to the board.

Comment

In a selling context, the objectives of relationship management are to establish and maintain good relationships that enable a company to increase brand loyalty, build a stable customer base, and ultimately to grow sales revenues. Relationship management includes such aspects as customer relationship management (CRM), business relationship management (BRM), and investor relations. As it relates to investors, it is about keeping owners of a company’s securities (primarily stockholders, but also bondholders) well informed and satisfied to ensure there is adequate market demand for its securities and that those securities achieve a fair valuation in the market.

Definice

Řízení vztahů je úsilí udržovat dlouhodobé obchodní vztahy se současnými nebo potenciálními zákazníky nebo klienty stejně jako s dalšími stranami jako jsou obchodní partneři nebo investoři.

Příklad použití ve větě

Adéla byla spokojená, že její role bude rozšířena i na řízení vztahů, i když to znamenalo, že na sebe vezme odpovědnost za vyřešení těch problémů, na které upozornila představenstvo.

Poznámka

V kontextu prodeje je cílem řízení vztahů navazování a udržování dobrých vztahů, které umožnují firmám zvyšovat loajalitu značce, vybudovat stabilní zákaznickou bázi a ve výsledku tak zvyšovat výnosy z prodeje.  Řízení vztahů zahrnuje aspekty jako řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení obchodních vztahů (BRM) a vztahy s investory. Pokud jde o vztahy s investory, jde o to, aby vlastníci cenných papírů (zejména akcionáři, ale i držitelé dluhopisů) byli dobře informováni a spokojeni, aby tak byla zajištěna odpovídající tržní poptávka po cenných papírech firmy a tyto cenné papíry dosahovaly na trhu přiměřeného ohodnocení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us