25
January
2023

Remote sensing /

Dálkový průzkum

Business Term of the Day

Definition

Remote sensing is a process of acquiring information about a distant object or area using a device emitting a signal and receiving back its reflection or measuring natural energy emitted by the object itself.

Example sentence

The use of remote sensing to monitor growing crops has huge potential for reducing agrichemical use through emerging methods of precision agriculture.

Comment

Remote sensing encompasses a range of methods for monitoring dangerous and physically inaccessible areas or areas of great scale, such as large fields, forest or glacier covers, ocean floor, and even other planets. Remote sensing devices are typically mounted on satellites, aircraft, boats, or submarines. The device can be active or passive. An active device emits a signal that reflects from the target object or area back to the device’s sensors, which measure the signal’s strength and time delay. Active remote sensing devices and technologies include ultrasound, sonar, seismogram, radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), and GPS (Global Positioning System, based upon radio waves). A passive device measures signals (light, radiation) emitted by the target object. These include, for example, radiometers or infrared measuring devices. Remote sensing is used in very many fields, such as geography, archeology, climatology, and the military, along with numerous commercial, public infrastructure, and humanitarian applications. The data obtained by remote sensing are used, for example, in tracking agricultural use of land, monitoring changing temperatures of the oceans and atmosphere, and mapping forest fires and other catastrophes.

Definice

Dálkový průzkum je proces získávání informací o vzdáleném objektu nebo oblasti s pomocí přístroje, který vysílá signál a zachycuje jeho odraz, nebo měří přirozeně se vyskytující energii vyzařovanou objekty samotnými.

Příklad použití ve větě

Skrze vznikající metody přesného zemědělství má využití dálkového průzkumu ke sledování pěstování plodin obrovský potenciál při omezování použití chemikálií v zemědělství.

Poznámka

Dálkový průzkum zahrnuje řadu metod sledování nebezpečných nebo fyzicky nedostupných oblastí či oblastí značné rozlohy, jako jsou třeba rozlehlá pole, lesní porosty, ledovcové pokryvy, dno oceánů, a dokonce i jiné planety. Přístroje dálkového průzkumu jsou běžně umístěné na satelitech, letounech, lodích či ponorkách. Zařízení jsou aktivní nebo pasivní. Aktivní zařízení vysílá signál, který se odrazí od cílového objektu nebo oblasti zpět k senzorům zařízení, a ta změří sílu a zpoždění signálu. Aktivní zařízení a technologie dálkového průzkumu zahrnují například ultrazvuk, sonar, seismogram, radar, LiDAR (Light Detection and Ranging) a GPS (Global Positioning System fungující na základě radiových vln). Pasivní zařízení měří signály (světlo, radiace), které vysílá cílový objekt. Tyto přístroje zahrnují třeba radiometry a měřiče infračerveného záření. Dálkový průzkum se využívá v mnoha různých oblastech jako je geografie, archeologie, klimatologie a vojenství, a má i mnoho využití v oblasti komerce, veřejné infrastruktury a humanitárních činností. Data získaná s pomocí dálkového průzkumu se využívají například při sledování využívání půdy v zemědělství, měnící se teploty oceánů a atmosféry, mapování lesních požárů a jiných katastrof.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us