1
October
2020

Repurchase agreement /

Dohoda o zpětném odkupu (Repo)

Business Term of the Day

Definition

Repurchase agreements (repos) are deals wherein one party agrees to sell a security to a second party and then buy it back at a later date.

Example sentence

ACME analysts claimed the increase in rates on overnight repos is a sign that banks’ concerns about loaning cash may be leading to insufficient liquidity on the market.

Comment

Repos are used by the selling party as a means of raising capital or, in the case of central banks, controlling the supply of money in the economy (often related to controlling inflation). From the perspective of the buyer (where the same deal is termed a reverse repo), these deals are an opportunity to invest for short periods with little risk, with the security in question acting as collateral. The buyer’s perception of the risk involved in a given security will determine the difference (known as the haircut) between the security’s market value and repo’s initial sale price, with less risky securities sold for closer to the market value. Both repo transactions (selling and repurchasing) are carried out at prices fixed in the agreement. The difference between these prices averaged over time is termed the repo rate.

Definice

Dohody o zpětném odkupu (i v češtině zkracované na repo) jsou dohody, v rámci kterých jedna strana souhlasí s prodejem cenného papíru druhé straně a následně ji odkoupit zpět později.

Příklad použití ve větě

Analytici ACME tvrdí, že zvýšení sazeb jednodenních repo operací je znakem, že obavy bank z půjčování hotovosti mohou vést k nedostatečné likviditě na trhu.

Poznámka

Prodejce používá repo dohodu jako prostředek k získání kapitálu, nebo v případě centrálních bank ovládání peněžní zásoby v ekonomice (což často souvisí s ovládáním inflace). Z pohledu kupujícího (kdy se stejná dohoda nazývá reverzní repo) jsou tyto operace příležitostí investovat na krátké období s nízkým rizikem, kde daný cenný papír vystupuje jako zajištění. To, jak kupující vnímá riziko související s daným cenným papírem, stanoví rozdíl (označovaný jako haircut neboli zástřih) mezi tržní hodnotou cenného papíru a počáteční prodejní ceny repo operace, s tím, že méně rizikové cenné papíry se prodávají za cenu bližší tržní hodnotě. Obě transakce v rámci repo operace (prodej i zpětný odkup) jsou prováděny za ceny stanovené v rámci dohody. Rozdíl mezi těmito cenami zprůměrovaný v čase se nazývá repo sazba.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us