2
May
2022

Right of first refusal /

Předkupní právo

Business Term of the Day

Definition

The right of first refusal provides one party with the right to buy a specified item from another party before anyone else.

Example sentence

The leaseback agreement between Voltic and Logis Inc. for the former’s warehouse included a right of first refusal for Voltic in the event of future resale of the premises.

Comment

A right of first refusal can be used to provide a lessee with the right to purchase the leased property from the lessor, a publisher with the right to publish an author’s book before anyone else, and a current investor with the right to purchase a company’s additional shares before they are offered to new potential investors. The seller usually must offer to the holder of the right of first refusal the same terms and conditions as to any other potential buyer, unless stipulated otherwise. A right of first offer, on the other hand, only obliges the seller to negotiate in good faith with the holder of such right. When a right of first refusal is applied to assets which are not yet in existence (such as new shares to be issued), it may be called a preemption right. In the case of stocks, for example, existing shareholders usually have the first option to buy any newly issued shares before other parties.

Definice

Předkupní právo poskytuje jedné straně právo koupit od jiné strany určitou položku dříve než kdokoli jiný.

Příklad použití ve větě

Dohoda o zpětném nájmu mezi společnostmi Voltic a Logis Inc. o skladišti logistické společnosti zahrnovala předkupní právo pro Voltic pro případ budoucího dalšího prodeje těchto prostor.

Poznámka

Pomocí předkupního práva lze poskytnout nájemci právo koupit pronajatý majetek od pronajímatele, vydavateli právo vydat knihu autora dříve než kdokoli jiný, a stávajícímu investorovi právo koupit další akcie společnosti dříve, než jsou nabídnuty novým potenciálním investorům. Prodejce obvykle musí nabídnout držiteli předkupního práva stejné podmínky jako kterémukoli jinému koupěchtivému, pokud není stanoveno jinak. Oproti tomu právo první nabídky zavazuje prodejce jen jednat s držitelem takového práva v dobré víře. Když se předkupní právo vztahuje na aktivum, které ještě neexistuje (například akcie před jejich emisí), může se v angličtině nazývat pre-emption right. V případě akcií například obyvkle mívají stávající akcionáři první možnost koupit jakékoli nově vydané akcie před všemi ostatními stranami.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us