25
September
2023

Scope 1, 2, and 3 emissions /

Emise kategorie 1, 2 a 3

Business Term of the Day

Definition

Scope 1, 2, and 3 emissions include all greenhouse gas emissions that an organization produces directly or indirectly in the course of its operations. Within each scope, relevant emissions can be measured and compared between companies.

Example sentence

BigFish Industries reported all scopes 1, 2, and 3 emissions for 2022 in order to present its environmental commitment in the broadest possible terms and to attract responsible customers.

Comment

This method of measuring, recording, and analyzing emissions was developed in the late 1990s under the Greenhouse Gas Protocol. Emissions are categorized according to their origin (from the perspective of the reporting entity) and, for comparison purposes, all emissions are converted to carbon dioxide equivalent (CO2e). Scope 1 includes emissions from the operations of a company and its assets. These are emissions produced directly by the reporting company. Scope 2 includes emissions from the production of energy purchased by the reporting company. These emissions are indirect. Scope 3 comprises other indirect emissions that are not included in scope 2. The scope 3, therefore, encompasses the entire value chain from suppliers to end customers. It includes, for example, emissions from use of the company’s products and/or emissions released from employees while travelling to work (in non-company vehicles). Scopes 1 and 2 emissions are well defined and therefore comparable among companies. Scope 3 emissions are the broadest and least well defined. These emissions are also most difficult for companies to reduce because the companies themselves may have little control over these emissions.

Definice

Emise kategorie (či rámce) 1, 2 a 3 zahrnují všechny emise skleníkových plynů, které organizace při svém provozu přímo nebo nepřímo vyprodukuje. V rámci každé kategorie je možné relevantní emise měřit a porovnávat mezi společnostmi.

Příklad použití ve větě

Firma BigFish Industries vykázala za rok 2022 emise ze všech kategorií 1, 2 a 3, aby prezentovala své enviromentální smýšlení v co největším rozsahu a přilákala tak zodpovědné zákazníky.

Poznámka

Tato metoda měření, zaznamenávání a analýzy emisí byla vytvořena na konci dvacátého století v rámci Greenhouse Gas Protokol. Emise se do jednotlivých kategorií dělí podle místa vzniku (z pohledu společnosti, která je vykazuje) a pro srovnávací účely se všechny emise převádějí na ekvivalent oxidu uhličitého (CO2e). Do kategorie 1 spadají emise z chodu podniku a provozu jeho aktiv. Jde o emise přímo produkované vykazující firmou. Kategorie 2 zahrnuje emise vznikající při výrobě energií, které si vykazující společnost koupí. Tyto emise jsou nepřímé. Do kategorie 3 patří ostatní nepřímé emise nezahrnuté v kategorii 2. Třetí kategorie tedy zahrnuje celý hodnotový řetězec od dodavatelů po koncové zákazníky. Jde například o emise z používání zboží nebo emise, které se uvolňují při cestování zaměstnanců do práce (nefiremními vozy). Emise kategorií 1 a 2 jsou přesně vymezené, a tedy srovnatelné mezi podniky. Třetí kategorie je nejobjemnější a nejméně přesně definovaná. Tyto emise se společnostem nejhůře snižují, protože už nad jejich vznikem mají malou kontrolu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us