22
April
2022

Segment reporting /

Segmentové výkaznictví

Business Term of the Day

Definition

Segment reporting is a way to present the results of the main organizational units within an organization.

Example sentence

Even though the majority of the Board members were in favor of providing CakeCorp’s investors with additional information through segment reporting, the objection that this would substantially increase disclosure costs was a valid one.

Comment

Segments may represent a company’s divisions, subsidiaries, or other components and may be divided according to such criteria as geography, organization, or production. According to generally accepted accounting principles (GAAP), segment reporting is mandatory for publicly owned companies although even privately held companies may use it to inform their investors and other stakeholders in more detail about the activities and performance of the individual units. Segment reporting should state the criteria used for selecting and dividing the segments and each segment’s production focus, revenues, results, assets and liabilities, depreciation and amortization, and other information.

Definice

Segmentové výkaznictví je způsob prezentování výsledků hlavních organizačních jednotek v organizaci.

Příklad použití ve větě

Ačkoli většina členů představenstva byla pro to, aby společnost CakeCorp poskytla investorům dodatečné informace prostřednictvím segmentového výkaznictví, námitka, že by to podstatně zvýšilo náklady na vykazování, byla namístě.

Poznámka

Segmenty mohou představovat divize, dceřiné společnosti nebo jiné součásti podniku, a lze je rozdělit podle různých kritérií, například zeměpisných, oragnizačních a produkčních. Podle všeobecně uznávaných účetních principů (GAAP) je segmentové výkaznictví povinné pro společnosti s veřejným vlastnictvím, ačkoli i společnosti se soukromým vlastnictvím je mohou využívat, aby podrobněji informovaly své investory a další zainteresované strany o činnostech a výkonu jednotlivých jednotek. Segmentové výkaznictví by mělo uvádět kritéria využívaná pro výběr a rozdělení segmentů, produkční zaměření každého segmentu, jeho tržby, výsledky, aktiva a závazky, odpisy a amortizaci, a také další informace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us