27
February
2020

Service level agreement /

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb

Business Term of the Day

Definition

A service level agreement (SLA) is a contract between a service provider and an end user defining the precise level of service provided.

Example sentence

As more and more companies move their work to the cloud, it is critical that they understand all the details of the increasingly complex SLAs.

Comment

SLAs commonly define metrics for such factors as availability (e.g., uptime, the amount of time services will be available), errors (e.g., defect rate), and customer support (e.g., response time). They also outline the responsibilities of each party as well as any penalties associated with failing to perform such duties. SLAs are an important part of cloud computing, as companies must rely on external services for their businesses to operate.

Definice

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (také v češtině SLA) je smlouva mezi poskytovatelem služby a koncovým uživatelem, která definuje přesnou úroveň poskytovaných služeb.

Příklad použití ve větě

S tím, jak stále více společností přesouvá svou práci do cloudu, je zásadní, aby chápaly všechny podrobnosti stále komplikovanějších dohod SLA.

Poznámka

SLA obvykle definují metriky různých faktorů jako například dostupnosti (např. uptime, tj. doba, po kterou bude služba dostupná), chyb (např. míra závad) nebo zákaznické podpory (např. reakční doba). Také uvádějí odpovědnosti každé ze stran a postihy za nesplnění těchto povinností. SLA jsou důležitou součástí cloudového computingu, jelikož společnosti se musí spoléhat na externí služby, aby mohli provozovat své podnikání.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us