23
July
2018

Share of mind /

Podíl na mysli

Business Term of the Day

Definition

Share of mind is a term identifying that proportion of a population for which a particular brand is best associated with its given product category.

Example sentence

In an effort to increase FreshSnack’s share of mind among our potential customers, we launched a new guerilla marketing campaign focused on high school students.

Comment

To determine share of mind, a pollster might, for example, ask 100 people to name a favorite car brand. Shares of mind would then correspond to the numbers of times each brand is mentioned as being a person’s favorite. Brand managers and marketers usually try to boost share of mind for their brands. Because there are many competing brands in many product categories, some companies perform market segmentation, targeting and positioning to increase share of mind for their brands within specific customer groups and for specific categories.

Definice

Podíl na mysli je termín, který označuje podíl populace, pro kterou je určitá značka nejvíce spojená s danou kategorií produktu.

Příklad použití ve větě

V rámci snahy zvýšit podíl na mysli našich zákazníků značky FreshSnack, spustili jsme novou kampaň guerillového marketingu zaměřenou na středoškolské studenty.

Poznámka

Pro stanovení podílu na myslích tazatel může požádat například 100 lidí, aby jmenovali oblíbenou značku automobilů. Podíl na mysli potom odpovídá tomu, kolikrát někdo zmíní danou značku jako svou oblíbenou. Brandoví manažeři a marketéři se obvykle snaží zvýšit podíl na mysli pro svou značku. Jelikož v mnoha kategoriích produktů je řada konkurenčních značek, některé společnosti provádějí segmentaci trhu, cílení a umisťování, aby podíl na mysli pro svou značku zvýšily u konkrétní skupiny zákazníků a v určité kategorii.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us