2
July
2019

Shareholder value /

Hodnota pro vlastníky

Business Term of the Day

Definition

Shareholder value is the sum of all long-term cash flows that shareholders will receive in return for investing into a company.

Example sentence

Even though the CEO was happy with the proposed changes in manufacturing directed to reducing the company’s environmental impact, she was not looking forward to answering the inevitable questions at the general meeting as to whether these contribute in any way to increasing shareholder value.

Comment

Shareholder value is the primary measure of success for most companies. Although shareholder value can be defined as the sum of all future cash flows to shareholders created and delivered by a company, the term tends to be used in a more general and less precise way. A common question asked is whether a specific action or change within a company serves to increase or to diminish this value overall. The main objective of managers under value-based management is to increase shareholder value through paying out dividends and boosting the share price. Shareholder value can be increased by improving specific value drivers such as revenue, operating margins, and cost of capital. Looking to shareholder value as the sole management objective has been widely criticized, however, because it disregards the interests of other stakeholders, such as employees, and for causing wide-ranging social and environmental issues. A growing number of companies are therefore moving towards approaches that emphasize corporate social responsibility instead of merely pursuing to maximize shareholder value.

Definice

Hodnota pro vlastníky je součet všech dlouhodobých peněžních toků, které vlastníci získají za to, že investovali do společnosti.

Příklad použití ve větě

Ačkoli generální ředitelka byla spokojená s navrhovanými změnami ve výrobě zaměřenými na snížení dopad společnosti na životní prostředí, netěšila se na odpovídání na nevyhnutelné dotazy na valné hromadě ohledně toho, zda tato opatření nějak přispějí ke zvýšení hodnoty pro vlastníky.

Poznámka

Hodnota pro vlastníky je primární mírou úspěchu pro většinu společností. Ačkoli lze hodnotu pro vlastníky definovat jako součet všech budoucích peněžních toků pro vlastníky, které společnost vytvoří a dodá, termín se také používá obecně a ne v tak přesném smyslu. Běžně kladeným dotazem je otázka, zda určitý úkon nebo změna ve společnosti celkově slouží ke zvýšení nebo snížení této hodnoty. Hlavním cílem manažerů podle hodnotového managementu je zvyšovat hodnotu pro vlastníky vyplácením dividend a zvyšováním ceny za akcii. Hodnotu pro vlastníky lze zvyšovat zlepšováním konkrétních hodnotových faktorů jako například výnosů, provozní marže a kapitálových nákladů. Vnímání hodnoty pro vlastníky jako jediného cíle je ale široce kritizováno, protože přehlíží zájmy dalších zainteresovaných stran, jako jsou zaměstnanci, a za způsobování rozsáhlých sociálních a environmentálních problémů. Rostoucí počet společností se proto posouvá směrem k přístupům, které dávají důraz na firemní společenskou odpovědnost namísto prostého honu za maximální hodnotou pro vlastníky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us