18
September
2017

Shotgun clause /

Shotgun clause

Business Term of the Day

Definition

A shotgun clause is a clause allowing a shareholder to offer to buy the shares of the other shareholders, who may then either accept the offer or otherwise purchase the offering shareholder’s shares at the proposed price.

Example sentence

Despite the bitter fallout between the company’s founders, the other shareholders of Universal Robots felt secure in the knowledge that the shareholders’ agreement included a shotgun clause to prevent any drawn-out legal battle.

Comment

Shotgun clauses are most commonly included as part of the exit provisions in shareholders’ agreements in companies with few shareholders. They are intended to limit the damage of potential future disagreements when one or more of the shareholders want to take full control of the company. The fact that the same price per share applies for both the offer and the counteroffer is intended to ensure that the shareholder who triggers this provision offers a fair price. The reality may not be so clear-cut, however, because the conditions of such transaction may favor one party over another. The short timeline of the transaction, for example, means that the party with the greater liquidity may have a stronger hand. Thus, an element of strategy may be involved in considering whether and when to trigger a shotgun clause.

Definice

„Shotgun clause“ je ustanovení, které umožňuje každému společníkovi nabídnout odkup akcií ostatních společníků, kteří to mohou buď přijmout, nebo koupit akcie nabízejícího společníka za nabídnutou cenu.

Příklad použití ve větě

Navzdory hořkému rozchodu zakladatelů společnosti se ostatní akcionáři společnosti Universal Robotics cítili ujištění vědomím, že akcionářská smlouva obsahuje klauzuli shotgun clause, která má zabránit protahovaným právním bitvám.

Poznámka

Tato ustanovení se nejčastěji nachází coby součást výstupních ustanoveníchakcionářských smlouvách ve společnostech s malým počtem akcionářů. Jejich účelem má být omezit škody případných budoucích neshod, když jeden nebo více akcionářů chce převzít kontrolu nad společností. Stejná výše ceny za akcii pro nabídku i pro protinabídku má zajistit, že akcionář, který takové ustanovení využije, nabídne přiměřenou cenu. Skutečnost však nemusí být tak jasná, protože podmínky takové transakce mohou zvýhodňovat jednu stranu na úkor jiné. Například krátký časový rozvrh transakce znamená, že strana s vyšší likviditou má silnější pozici. Proto může do rozhodování, zda a kdy tuto klauzuli aktivovat, vstupovat prvek strategie.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us