30
April
2020

Silent partner /

Tichý společník

Business Term of the Day

Definition

A silent partner invests in a business but does not take an active part in its management.

Example sentence

Now that she’s bought a majority interest in the ACME Tribune, antitrust law means she’ll have to be only a silent partner at the Daily Times and stop participating in running its operations.

Comment

Such investors are commonly known as sleeping partners in British English. In English, both terms can also be used to describe limited partners, meaning they are partners in a limited partnership that are not liable for any of the company’s obligations beyond their initial investments and legally cannot participate in management. In such cases the partners responsible for daily operations and also liable for all of the partnerships debts are known as general partners. Under Czech law, limited partners may be liable for a certain amount of the partnership’s losses, up to the amount set in the articles of partnership. Under Czech and US law, both limited and general partnerships are legal entities separate from the partners. Under British law, these partnerships are not separate legal entities and the only partnerships that have legal existence independent of their partners are limited liability partnerships (LLPs), where all partners have limited liability.

Definice

Tichý společník investuje do podniku, ale není aktivně zapojen do jeho řízení.

Příklad použití ve větě

Teď, když koupila většinový podíl v deníku ACME Tribune, bude podle antitrustových předpisů muset být jen tichým společníkem v deníku Daily Times a přestat se podílet na řízení jejího provozu.

Poznámka

V britské angličtině se tito investoři obvykle nazývají sleeping partners. V angličtině (ale ne v češtině) se oba termíny také mohou použít pro označení komanditistů, tedy společníků v komanditní společnosti, kteří nejsou odpovědní za závazky společnosti nad rámec své investice a nemohou se podle zákona podílet na řízení společnosti. V takových případech se společníci, kteří jsou odpovědní za každodenní provoz a také za všechny dluhy společnosti, označují jako komplementáři. Podle českého práva mohou být komanditisté odpovědní za určitou část ztrát společnosti až do výše uvedené ve společenské smlouvě společnosti. Podle práva ČR i USA jsou komanditní společnosti i veřejné obchodní společnosti samostatnými právnickými osobami oddělenými od společníků. Podle britského práva tyto formy společností nejsou samostatnými právnickými osobami, a jediná sdružení, která mají právní subjektivitu nezávislou na svých společnících, jsou sdružení s ručením omezeným (LLP), kde mají všichni partneři omezené ručení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us