28
November
2017

Single branding /

Nákup jedné značky

Business Term of the Day

Definition

Single branding is the practice of a supplier demanding that a distributor purchase a certain type of goods or services exclusively as designated by the supplier.

Example sentence

The court decided that ABC’s single branding contracts did not violate antitrust laws because the company does not hold a dominant position in its market.

Comment

Also called exclusive dealing, certain forms of such practice may be considered illegal under competition law, especially if it represents a serious barrier to entry and thus distorts competition. Single branding is a common practice, for example, within vertically integrated organizations. Third line forcing is a specific type of single branding (illegal in some jurisdictions) wherein the distributor is forced to purchase products or services exclusively from a third party designated by the supplier.

Definice

Nákup jedné značky je praxe, kdy dodavatel požaduje, aby distributor kupoval určitý typ zboží nebo služeb výlučně tak, jak stanoví dodavatel.

Příklad použití ve větě

Soud rozhodl, že smlouvy o nákupu jedné značky společnosti ABC neporušily antitrustové zákony, protože společnost na svém trhu nedrží dominantní postavení.

Poznámka

Také se nazývá výhradní dohoda. Určité formy této praxe mohou být pokládány za nelegální podle soutěžního práva, především pokud představují vážnou bariéru vstupu na trh a tím deformuje hospodářskou soutěž. Nákup jedné značky je běžnou praxí například ve vertikálně integrovaných organizacích. Specifickým typem nákupu jedné značky (a ilegálním v některých jurisdikích) je third line forcing, kdy je distributor nucen kupovat výhradně produkty nebo služby od třetí strany stanovené dodavatelem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us