30
August
2018

Six Sigma /

Six Sigma

Business Term of the Day

Definition

Six Sigma is a data-driven approach to quality management that seeks to minimize defects in a production process.

Example sentence

Even though JetBikes Inc. successfully achieved its Six Sigma objectives several years ago, a recent quality control inspection discovered that product quality has deteriorated since that time.

Comment

Six Sigma was developed (and registered as a trademark) by Motorola in 1991. The name is derived from that of the 18th letter in the Greek alphabet, the lower case of which (σ) is the symbol used in statistics for standard deviation. In that context, σ denotes the tendency for values to be dispersed from the mean (variance). The stated objective of Six Sigma is to improve and maintain process quality so that virtually all (specifically 99.99966%) products are free of defects. In addition, Six Sigma doctrine encompasses specific steps to achieve measureable and quantifiable results. Since the 1990s, most Fortune 500 companies have adopted Six Sigma and reported that the method has brought them substantial savings. Six Sigma has recently been combined with lean manufacturing to create lean Six Sigma, which strives simultaneously to minimize waste and improve efficiency.

Definice

Six Sigma je přístup k řízení kvality založený na datech na minimalizaci defektů ve výrobním procesu.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost JetBikes Inc. před několika roky úspěšně dosáhla svých cílů Six Sigma, nedávná inspekce kontroly kvality zjistila, že kvalita výrobků od té doby poklesla.

Poznámka

Six Sigma vyvinula (a zaregistrovala si ji jako ochrannou známku) společnost Motorola v roce 1991. Název je odvozen od 18. písmene řecké abecedy, kde malé písmeno sigma (σ) je symbolem používaným ve statistice pro standardní odchylku. V tomto kontextu označuje σ tendenci rozptylu hodnot od průměru (variance). Deklarovaným cílem metody Six Sigma je zlepšit a udržet takovou kvalitu procesů, aby takřka všechny produkty (konkrétně 99,99966%) procesů bylo bez vad. Kromě toho doktrína Six Sigma obsahuje konkrétní kroky pro dosažení měřitelných a kvantifikovatelných výsledků. Od 90. let metodu Six Sigma zavedla většina společností na žebříčku Fortune 500 a vykázaly, že jim tato metoda přinesla značné úspory. V poslední době se Six Sigma kombinuje se štíhlou výrobou a tvoří přístup štíhlá Six Sigma, který se snaží zároveň minimalizovat plýtvání a zlepšit efektivitu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us