12
May
2021

Small island developing states /

Malé ostrovní rozvojové země

Business Term of the Day

Definition

Small island developing states (known also under the acronym SIDS) comprise a United Nations-recognized group of countries and territories facing similar social, economic, and environmental challenges.

Example sentence

SIDS suffered severely also during the Covid pandemic because for many of them tourism is the largest source of income.

Comment

Most SIDS are located in the Caribbean, some in the Pacific, the remainder in the Atlantic and Indian oceans and in the Mediterranean and South China seas. This special group of states and territories was designated at the UN Conference on Environment and Development in 1992. Among the main challenges they typically face in common are reliance on imported fossil fuels and high vulnerability to effects of climate change due to the likes of rising seawater levels, increasing weather volatility (i.e., more cyclones and storms), and eroding coastlines. The vulnerability of these states is disproportionate in comparison to large states having much more power and resources to take action in mitigating climate change.

Definice

Malé ostrovní rozvojové státy (známé také pod akronymem SIDS) je skupina států a teritorií uznaná Organizací spojených národů, která čelí podobným sociálním, ekonomickým a environmentálním výzvám.

Příklad použití ve větě

SIDS velmi utrpěly i během pandemie koronaviru, protože pro mnohé z nich je turismus největším zdrojem příjmů.

Poznámka

Většina SIDS se nachází v Karibiku, některé v Pacifiku a zbylé v Atlantickém a Indickém oceánu a ve Středozemním a Jihočínském moři. Tato zvláštní skupina států a teritorií byla ustanovena na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992. Mezi hlavní výzvy, kterým typicky čelí, patří zejména závislost na dovozu fosilních paliv a vysoká zranitelnost vůči dopadům změny klimatu jako jsou rostoucí hladiny moří, vyšší volatilita počasí (např. více cyklonů a bouřek) a eroze pobřeží. Zranitelnost těchto států je disproporcionální ve srovnání s velkými státy, které mají mnohem více zdrojů i moci k tomu, aby jednaly a zmírnily tak dopady změny klimatu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us