1
October
2018

Speculative grade /

Spekulativní stupeň

Business Term of the Day

Definition

Speculative grade is the name given to bonds granted one of the lowest credit ratings.

Example sentence

The fact that Voltic’s bonds were no longer regarded as even speculative grade meant that the company’s possibilities to borrow had all but disappeared.

Comment

Rating agencies issue specific ratings for each instrument, but those ratings are grouped together into the broader classes of investment grade (for higher-quality instruments) and speculative grade (for the lower-quality ones). Bonds which have not been rated are also considered speculative. Even though the difference between investment and speculative grade may be by just one category (e.g., a downgrade from BBB to BB by Fitch), such relatively small difference may substantially change the investors’ perceptions of the bond and may have serious impacts on price. Bond ratings may fall even below speculative. For example, Fitch gives a D rating to bonds in default and its C rating is regarded as “highly” speculative.

Definice

Spekulativní stupeň je název pro dluhopisy, které obdržely jeden z nejnižších úvěrových ratingů.

Příklad použití ve větě

Skutečnost, že dluhopisy společnosti Voltic už nebyly považovány ani za spekulativní stupeň, znamenala, že společnost už neměla takřka žádnou možnost si vypůjčit peníze.

Poznámka

Ratingové agentury vydávají konkrétní ratingy pro každý nástroj, ale tyto ratingy jsou sdruženy do širších kategorií investiční stupeň (pro nástroje vyšší kvality) a spekulativní stupeň (pro ty méně kvalitní). Dluhopisy, jimž nebyl přidělen žádný rating, jsou také považovány za spekulativní. Ačkoli rozdíl mezi investičním a spekulativním stupněm může spočívat jen v jedné kategorii (např. snížení z ratingu BBB na BB agenturou Fitch), tyto relativně malé rozdíly mohou podstatně ovlivnit to, jak investoři daný dluhopis vnímají, a mohou mít vážné dopady na cenu. Ratingy dluhopisů mohou spadat ještě pod spekulativní stupeň. Například agentura Fitch uděluje rating D dluhopisům v selhání a její rating C je považován za „vysoce“ spekulativní.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us