30
November
2022

Sponge city /

Město jako houba

Business Term of the Day

Definition

The sponge city concept is an urban area model designed to absorb rain water at its source, limit risk of floods, and mitigate water-related problems resulting from urbanization and climate change.

Example sentence

Because floods and water shortage have become major problems in most cities across China, the Chinese government selected 16 pilot cities to implement the innovative sponge city concept.

Comment

The notion of sponge cities originated in China is slowly spreading around the world. It consists in a tendency for cities to create more green areas, such as inner-city gardens and parks with trees and lakes that help to absorb and filter rainwater, as well as water-permeable paved surfaces, thereby allowing water to slowly and safely drain away and/or evaporate. This method of sustainable water management is counted among what are termed nature-based solutions to climate change. It is in direct contrast to current gray infrastructure, which rushes water into and through pipes as rapidly as possible to a nearby reservoir or other water body. Apart from capturing and filtering water and thus improving its quality, the sponge city concept also aims to reduce risk of floods and to eliminated both urban heat islands and water shortages, which are difficulties related to climate change. So far, it seems that to implement sponge city principles on a large scale would be very costly and that funding for such efforts is inadequate. Individuals and companies may contribute to these endeavors by creating and supporting green roofs, rain gardens, or other private or public green areas.

Definice

Koncept města jako houby je model městské zástavby navržený tak, aby zadržoval dešťovou vodu u zdroje, snižoval rizika záplav a zmírňoval problémy spojené s vodou vyplývající z urbanizace a klimatické změny.

Příklad použití ve větě

Protože záplavy a nedostatek vody se staly zásadními problémy pro většinu měst v Číně, čínská vláda vybrala šestnáct zkušebních měst, která zavedla inovativní koncept města jako houby.

Poznámka

Myšlenka měst jako houby pochází z Číny a pomalu se šíří do světa. Jde o snahu, aby města vytvořila více zelených ploch jako jsou městské zahrady a parky se stromy a jezírky, které napomáhají vsakování a filtraci dešťové vody, i vodopropustných povrchů, díky nimž může voda pomalu a bezpečně odtéct a/nebo se odpařit. Tato metoda udržitelného vodního hospodářství spadá pod takzvaná přirozená řešení klimatické změny. Leží v přímém kontrastu se současnou šedou infrastrukturou, která vodu co nejrychleji žene do potrubí a skrze něj do nejbližší přehrady či jiné vodní plochy. Krom toho, že města jako houba zachycují a filtrují vodu a tím zlepšují její kvalitu, tento koncept má také za cíl snížit riziko záplav a zbavit se jak městských tepelných ostrovů, tak nedostatku vody, tedy těžkostí souvisejících se změnou klimatu. Zatím se zdá, že zavedení myšlenky města jako houby ve velkém měřítku by bylo značně nákladné a financování je nedostatečné. Jednotlivci či společnosti mohou k úsilí přispět tak, že vytvoří či podpoří zelené střechy, dešťové zahrady či jiné soukromé i veřejné zelené plochy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us