24
November
2015

Stakeholder /

Zainteresovaná strana

Business Term of the Day

Definition

A stakeholder is any individual or other party that has an interest in, affects, or is affected by an organization or project.

Example sentence

This decision could have far-reaching effects, and the question remains whether all affected stakeholders will consider it fair.

Comment

Stakeholders may include such internal (or primary) stakeholders as employees, managers, and shareholders as well as such external (or secondary) stakeholders as customers, government agencies, NGOs, and the local community. Key stakeholders are those stakeholders with significant influence on or importance to the project or company. The concept of a stakeholder is particularly relevant with regard to corporate social responsibility and whether a company has obligations to parties other than its shareholders. In this sense, the term stakeholder is deliberately contrasted with the term shareholder. Shareholders have a particular type of stake that is embodied in their ownership rights.

Definice

Zainteresovanou stranou je kterákoli osoba nebo strana, která má zájem na dané organizaci nebo projektu, případně jej ovlivňuje nebo je jím ovlivněna.

Příklad použití ve větě

Vliv tohoto rozhodnutí může být dalekosáhlý. Otázkou zůstává, jestli všem dotčeným zainteresovaným stranám bude připadat spravedlivé.

Poznámka

Zainteresované strany mohou být vnitřní (neboli primární), jako zaměstnanci, manažeři a akcionáři, nebo externí (neboli sekundární), jako zákazníci, vládní a nevládní organizace či místní komunita. Klíčové zainteresované strany jsou pak ty, které jsou důležité pro úspěšnost projektu či společnosti, nebo ji mohou výrazně ovlivnit. Pojem zainteresovaná strana je relevantní obzvláště v souvislosti s firemní společenskou odpovědností a tím, zda má firma nějaké závazky i vůči jiným stranám než jen akcionářům. V tomto smyslu se pojem zainteresovaná strana záměrně odlišuje od akcionáře. Akcionář má konkrétní typ účasti zakotvený v jeho vlastnických právech.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us