21
July
2022

Straight-line depreciation /

Rovnoměrné odpisování

Business Term of the Day

Definition

Straight-line depreciation is a method for calculating the depreciation of an asset by spreading its cost equally over its useful life.

Example sentence

Supreme Dairy had to file an amended tax return because the company incorrectly used straight-line depreciation instead of the 150% declining balance method required for farm equipment.

Comment

Straight-line depreciation is often used in accounting when there is no other readily available model according to which an asset should be depreciated. The calculation of annual depreciation on a straight-line basis is quite simple: take the asset’s purchase price, reduce it by the expected salvage value at the end of the useful life, and then divide the result by the number of years of the asset’s estimated useful life. The asset’s accounting value thus decreases by an equal amount in each accounting year. This is in contrast to, for example, accelerated depreciation whereby larger amounts are deducted in the first years of an asset’s useful life.

Definice

Rovnoměrné odpisování je metoda výpočtu odepisování aktiva rovnoměrným rozprostřením jeho ceny po jeho životnost.

Příklad použití ve větě

Společnost Supreme Dairy musela podat opravené daňové přiznání, protože nesprávně použila rovnoměrné odpisování namísto 150% degresivní metodě vyžadované pro zemědělské vybavení.

Poznámka

Rovnoměrné odpisování se často používá v účetnictví, když není snadno dostupný žádný jiný model, podle kterého by se aktivum mělo odpisovat. Výpočet ročního rovnoměrného odpisu je vcelku jednoduchý: vezme se kupní cena aktiva, odečte se od ní očekávaná zbytková hodnota na konci životnosti a rozdíl se následně vydělí počtem let odhadované životnosti aktiva. Účetní hodnota aktiva se tedy snižuje o stejnou částku každý účetní rok, oproti jiným metodám jako zrychlené odpisování, ve kterém se odepisují vyšší částky v prvních letech životnosti aktiva.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us