6
April
2022

Strategic reserves /

Strategické zásoby

Business Term of the Day

Definition

Strategic reserves are stocks of raw materials, other materials, food, and other items stockpiled by a government or other organization for use in case of an emergency.

Example sentence

The Czech Republic has strategic reserves of oil for about 94 days of normal operations.

Comment

Although most discussed are strategic oil and gas reserves which are to be used in case their supplies are interrupted for any reason, nearly every country has crisis plans upon the basis of which it keeps stocks of various items in order to cope with such unexpected events as wars or natural disasters. These items include foodstuffs, hygiene products, medical supplies, machinery, various metals, chemicals, and many other things. These reserves are administered by a specific office that makes sure all required items are in stock and not held beyond their quality and functionality expiration dates.

Definice

Strategické zásoby jsou zásoby surovin, materiálů, potravin a dalších položek, které jsou státem či jinou organizací shromažďovány pro případ nouze.

Příklad použití ve větě

Česká republika má strategické zásoby ropy přibližně na 94 dní běžného provozu.

Poznámka

Ačkoli se většinou hovoří o strategických zásobách ropy a zemního plynu, které mají být k dispozici v případě, že by jejich dodávky byly z jakéhokoliv důvodu přerušeny, téměř každý stát má krizové plány, na jejichž základě udržuje zásoby různých položek pro případ neočekávaných událostí, jako jsou války nebo přírodní katastrofy. Mezi tyto položky patří potraviny, hygienické potřeby, zdravotnický materiál, stroje, různé kovy, chemikálie a mnoho dalších věcí. Tyto zásoby spravuje určitý úřad, který dohlíží na to, aby všechny potřebné položky byly na skladě a nebyly prošlé z hlediska kvality a funkčnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us