16
May
2016

Stress testing /

Zátěžové testování

Business Term of the Day

Definition

Stress testing is the process of determining how a given system or entity responds to given negative external stimuli.

Example sentence

The European Banking Authority announced that its 2016 stress testing will not include any threshold for passing, a change from 2014 when 24 of 123 EU banks failed its tests of performance under adverse economic conditions.

Comment

Within finance, the term is used to refer to analyzing how a given financial institution or instrument would respond to various economic difficulties. For example, modelling how a bank’s balance sheet would change if financial markets fell by a certain percentage and determining whether the bank would still have adequate capital to continue functioning. Such testing is often a part of banking regulations, such as the Basel accords. Stress tests are also used within the IT sector to determine whether hardware and software remain stable when subjected to extreme demands. Similar tests are used in other fields, such as cardiac stress tests in health care wherein patients’ heart function is analyzed through such means as monitoring during exercise.

Definice

Zátěžové testování je proces, který stanoví, jak se bude daný systém nebo entita chovat po vystavení negativním externím podnětům.

Příklad použití ve větě

Evropský orgán pro bankovnictví oznámil, že zátěžové testy pro rok 2016 nebudou zahrnovat žádné prahové hodnoty pro jejich splnění, což je změna oproti roku 2014, kdy 24 ze 123 bank Evropské unie neprošlo výkonnostními testy za nepříznivých ekonomických podmínek.

Poznámka

Ve finančnictví se tento termín používá pro analýzu toho, jak by daná finanční instituce nebo nástroj reagoval na různé ekonomické obtíže. Například modelování toho, jak by se změnila rozvaha banky, pokud by se finanční trhy propadly o určité procento, a stanovení toho, jestli by banka stále měla adekvátní kapitál pro další provoz. Toto testování je často součástí bankovních regulací jako například Basilejských dohod. Zátěžové testy se také používají v sektoru IT pro stanovení toho, jestli hardware a software zůstane stabilní, když bude vystaven extrémním požadavkům. Obdobné testy jsou používané také v ostatních oblastech, například kardiologické zátěžové testy ve zdravotnictví, kde se analyzují srdeční funkce pacienta například prostřednictvím monitoringu při cvičení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us