31
July
2017

Survival bias /

Klam přeživších

Business Term of the Day

Definition

Survival bias occurs if past failings are not taken into consideration when reporting current results.

Example sentence

Although establishing an internal start-up might be beneficial, claiming that a structure emulating a successful start-up would lead to success reflects a survival bias. Do we know how many start-ups with a similar structure have failed?

Comment

Survival bias can influence decision-making in various fields, including business and finance. Examples include when an investor selects an industry for investment based solely on examples of successful companies in that field, when a company consults an advisor who fails to present cases where a client was unsuccessful despite his advice, when an entrepreneur attempts to emulate the business model of a very successful competitor without considering failing companies following the same model, and when a company evaluates job satisfaction without taking into account the dissatisfaction of employees who have quit. In addition, some mutual investment companies present a similarly skewed view of their results by only reporting about successful funds while intentionally ignoring their discontinued underperforming funds. Ways to avoid survival bias include evaluating a sufficiently large random sample or simply considering whether you are seeing the entire picture or only examples selected in hindsight.

Definice

Ke klamu přeživších dochází v případě, kdy při vykazování aktuálních výsledků nejsou brány v potaz položky, které selhaly v minulosti.

Příklad použití ve větě

Ačkoli založení vnitřního start-upu může být prospěšné, tvrzení, že struktura napodobující úspěšný start-up má vést k úspěchu je ukázkou klamu přeživších. Víme, kolik start-upů s podobou strukturou selhalo?

Poznámka

Klam přeživších může ovlivňovat rozhodování v různých oblastech včetně obchodu a financí. Například když investor vybírá odvětví k investicím pouze na základě příkladů úspěšných společností v daném odvětví; když se společnost radí s poradcem, který neuvede příklady, kdy klient byl neúspěšný navzdory jeho radám; když se podnikatel pokusí napodobit obchodní model velmi úspěšného konkurenta, aniž by vzal v potaz selhávající společnosti se stejným modelem; a když společnost posuzuje spokojenost zaměstnanců, aniž by vzala v potaz nespokojenost zaměstnanců, kteří odešli. Kromě toho některé podílové investiční společnosti předkládají podobně zkreslený obraz svých výsledků tím, že vykazují jen úspěšné fondy a úmyslně ignorují své již zrušené nevýkonné fondy. Způsoby, jak předejít klamu přeživších zahrnují hodnocení dostatečně velkého náhodného vzorku nebo prostě zvážení, jestli je vidět celý obraz, nebo jen příklady vybrané ve zpětném pohledu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us